Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 502/2019Usnesení NS ze dne 11.12.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.ND.502.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 502/2019-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného města Rakovník, se sídlem v Rakovníku, Husovo náměstí 27, identifikační číslo osoby 00244309, proti povinnému E. L., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro 15 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2223/2019, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2223/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Na základě exekučního návrhu oprávněného ze dne 2. 10. 2019 podal soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, dne 15. 10. 2019 u Okresního soudu v Rakovníku žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 15 000 Kč s příslušenstvím podle příkazu Městského úřadu Rakovník, správního odboru a obecního živnostenského úřadu, přestupkového oddělení, ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. SO02/16860/2019/Ben, č. j. MURA/16910/2019.

Usnesením ze dne 5. 11. 2019, č. j. 24 EXE 2223/2019-15, Okresní soud v Rakovníku vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, neboť nelze zjistit podmínky místní příslušnosti.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný (fyzická osoba) místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice takové místo pobytu, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), přijal závěr, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tedy případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013 (uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), uzavřel, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný je narozen v XY ve městě XY, oprávněný v exekučním návrhu uvedl bydliště povinného na adrese XY, údaje o povinném se nenachází v informačním systému základních registrů ani v cizineckém informačním systému a povinný není ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence ani nebyl dosud vězněn v České republice.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který již ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 12. 2019

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru