Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 501/2019Usnesení NS ze dne 09.01.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.ND.501.2019.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2,3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 501/2019-67

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobkyně České pojišťovny, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, identifikační číslo osoby 45272956, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na královně 862, proti žalované C.M.B. CZ Facility s. r. o., se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24, identifikační číslo osoby 03587592, o 27 817 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 65 C 19/2019, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 65 C 19/2019 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu podaným u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 31. 10. 2018 se žalobkyně domáhá zaplacení částky 27 817 Kč s příslušenstvím z titulu plnění z pojistné smlouvy č. 8305197028 o pojištění majetku žalované společnosti.

Žalovaná podáním ze dne 21. 10. 2018 navrhla, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně, neboť vedení daného řízení je pro ni „ekonomicky i časově zatěžující“ (její hlavní podnikatelské aktivity se momentálně soustředí v Brně, kde se nachází většina koncernových společností C.M.B.); řízení „neiniciovala“, avšak nyní je nucena aktivně vystupovat k ochraně svých práv.

Žalobkyně se k navrhovanému přikázání věci jinému soudu vyjádřila nesouhlasně. Podle jejího názoru faktické místo podnikání žalované či její obchodní aktivity jinde než v sídle žalované společnosti (tj. v sídle podle obchodního rejstříku) nepředstavují relevantní důvody, jež by odůvodňovaly odklon od výlučné místní příslušnosti dané ustanovením § 85 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a Městskému soudu v Brně dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Uvedené ustanovení je zároveň zákonem určenou výjimkou ze zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod); důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše uvedeného ústavního principu; tuto výjimku je přitom nutno vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Důvody, o něž žalovaná opírá návrh na přikázání věci Městskému soudu v Brně, nelze pod shora označené a povahou mimořádné předpoklady delegace zařadit. Momentální stav podnikatelských aktivit žalované či žalovanou blíže nekonkretizovaná tvrzení o ekonomické a časové náročnosti její účasti na řízení nepředstavují natolik výjimečné okolnosti, které by zaručovaly hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci před jiným soudem oproti průběhu řízení před příslušným Obvodním soudem pro Prahu 1. Rovněž argument, že žalovaná řízení „neiniciovala“, nýbrž je nucena procesně bránit své práva a zájmy, není způsobilý delegaci z důvodu vhodnosti založit. V uvedené souvislosti je nesouhlas žalobkyně s delegací věci jinému soudu zcela pochopitelný a opodstatněný.

Nejvyšší soud proto návrhu žalované na přikázání věci Městskému soudu v Brně nevyhověl a věc tomuto soudu z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 1. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru