Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 46/2012Usnesení NS ze dne 29.05.2012

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.ND.46.2012.1
Dotčené předpisy

§ 85 odst. 1 o. s. ř.

§ 87 písm. e) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 46/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobkyně ČSOB Leasing a. s., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 310/60, identifikační číslo osoby 63998980, zastoupené JUDr. Robertem Mrázikem, advokátem se sídlem v Třebíči, Karlovo náměstí 32/26, proti žalovanému Ing. J. V., zastoupenému JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, advokátem se sídlem v Brně, Slovákova 357/8, zaplacení směnečné pohledávky ve výši 612.001,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13 Cm 397/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 13 Cm 397/2011 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

U Městského soudu v Praze je vedeno řízení sp. zn. 13 Cm 397/2011 o zaplacení směnečné pohledávky žalovaným ve výši 612.001,- s příslušenstvím.

Žalovaný ve svých námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu z 29. 9. 2011, č. j. 13 Cm 397/2011-13, došlých Městskému soudu v Praze poštou dne 12. 10. 2011, navrhl, aby souzená věc byla přikázána Krajskému soudu v Brně. Svůj návrh s odkazem na ustanovení § 84 ve spojení s § 85 odst. 1 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř.“) odůvodnil s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení místní příslušností Krajského soudu v Brně, jako obecného soudu žalovaného, neboť žalovaný má trvalé bydliště na adrese Zachova 5, v Brně a navíc právní zástupce žalobkyně má též sídlo v obvodu Krajského soudu v Brně, a to v Třebíči.

Žalobkyně s návrhem na delegaci nesouhlasí, protože „má za to, že žalovaný neuvádí žádné důvody, které by nasvědčovaly tomu, že věc by byla u Krajského soudu v Brně projednána rychleji nebo hospodárněji“. Ve svém vyjádřením k návrhu žalovaného na přikázání věci Krajskému soudu v Brně dále uvádí, že místní příslušnost Městského soudu v Praze zvolila v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 písm. e) o.s.ř. s ohledem na platební místo předmětné směnky a též s ohledem na skutečnost, že právní zastoupení žalobkyně bude zajišťovat pobočka advokátní kanceláře JUDr. Roberta Mrázika se sídlem v Praze“.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Místně příslušným ve směnečném řízení je vedle obecného soudu žalovaného (§ 84 až 86 o.s.ř.) rovněž soud daný na výběr podle ustanovení § 87 písm. e) o.s.ř., tedy krajský soud (Městský soud v Praze), v jehož obvodu je platební místo. Platebním místem může být to, jež je vyjádřeno přímo na směnce, dále zákonné platební místo, případně platební místo vyplývající z domicilu.

V souzené věci je sice obecným soudem žalovaného Krajský soud v Brně, avšak platebním místem na vystavené směnce (č.l. 5) je sídlo žalobkyně v Praze. Bylo tedy zcela v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 písm. e) o.s.ř., že žalobce si jako místně příslušný soud pro vydání směnečného platebního rozkazu vybral Městský soud v Praze.

V daném případě ani jedna z žalobcem uvedených okolností není způsobilou odůvodnit přikázání věci Krajskému soudu v Brně, neboť není podkladu pro závěr, že by tak bylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího či po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci než u Městského soudu v Praze.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 12 odst. 3, věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2012

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru