Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 450/2017Usnesení NS ze dne 29.01.2018

HeslaExekuce
Příslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.ND.450.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 450/2017-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné České televize, identifikační číslo osoby 00027383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 - Podolí, zastoupené JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem, sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, proti povinné D. J., K. n. O, o pověření a nařízení exekuce pro 1.485 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově, pod sp. zn. 11 EXE 16652/2017, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 16652/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chomutově vede pod sp. zn. 11 EXE 16652/2017 řízení, v němž soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, požádal o pověření k provedení a nařízení exekuce k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.485 Kč s příslušenstvím, a to na základě exekučního titulu představovaného elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu v Chomutově ze dne 14. 1. 2016, č. j. EPR 263708/2015-7.

Usnesením ze dne 16. 11. 2017, č.j. 11 EXE 16652/2017-20, vyslovil Okresní soud v Chomutově svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť lustrací v Centrální evidenci obyvatel a Informačním systému základních registrů zjistil, že fyzická osoba vystupující v řízení jako povinná (jmenovitě D. J.) s těmito identifikačními údaji neexistuje; z Ministerstva vnitra České republiky se mu dostalo informace, že daná osoba není evidována ani v evidenci cizinců.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 věty první zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyslovil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud v daném případě názor o nemožnosti identifikace povinné nesdílí. Výpisem údajů z registru obyvatel prostřednictvím Českého Podacího Ověřovacího a Informačního Národního Terminálu (tzv. CZECHPOINT), stejně jako prostřednictvím Centrální evidence obyvatel, byla identifikována D. J., jako osoba, mající na území České republiky trvalý pobyt v K. n. O (proto, že je v současné době držitelkou českého občanství, přestože se narodila na území Slovenské republiky, se v evidenci cizinců nevyskytovala).

Nejvyšší soud České republiky tak po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. – nemaje důvodu odchýlit se od zákonného ustanovení § 45 odst. 2 ex. ř. – rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

K takovému závěru jest dospět i přihlédnutím k zásadě hospodárnosti, neboť u tamního soudu podána žádost o pověření a nařízení exekuce a tento soud již ve věci provedl prvotní úkony (ohledně hledisek „hospodárnosti“ viz usnesení velkého senátu ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 30 Nd 200/2012); bez významu není ani skutečnost, že pověřený soud vydal titul, který má být vykonán (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 29 Nd 181/2015, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Tím není předurčeno, že exekuci na území České republiky bude také možné reálně provést; připomíná se, že v této fázi řízení a pro jeho potřeby „majetek povinného“, ať už coby relevantní faktor pro založení místní příslušnosti soudu nebo jakožto postižitelný předmět exekuce, se nezjišťuje (viz usnesení velkého senátu výše).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2018

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru