Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 45/2020Usnesení NS ze dne 06.02.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.ND.45.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 45/2020-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Intrum Czech, s. r. o., se sídlem v Praze 9 – Proseku, Prosecká 851/64, identifikační číslo osoby 27221971, zastoupené JUDr. Pavlem Staňkem, advokátem se sídlem v Praze 1, V Jámě 699/1, proti povinnému R. D., narozenému XY, občanu Slovenské republiky, na území České republiky bytem XY, pro 5 357 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 23 EXE 159/2019, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 23 EXE 159/2019 projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Znojmě vede pod sp. zn. 23 EXE 159/2019 řízení, v němž oprávněná exekučním návrhem ze dne 9. 11. 2019 požádala o nařízení exekuce podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro východočeskou oblast, ze dne 8. 8. 2019, č. j. ČTÚ-13 611/2019-636/VII, kterým bylo povinnému uloženo zaplatit oprávněné částku 5 357 Kč s příslušenstvím (dlužné částky za poskytnuté služby v oblasti elektronických komunikací). K provedení exekuce oprávněná navrhla pověřit soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice.

Usnesením ze dne 2. 1. 2020, č. j. 23 EXE 159/2019-14, vyslovil Okresní soud ve Znojmě svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť povinný není evidován v registru obyvatel a není rovněž hlášen k pobytu v evidencích cizineckého informačního systému. Soudu není znám ani majetek povinného nacházející se v jeho obvodu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 45 odst. 2 věty první zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále „R 11/2015“), uzavřel, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud rovněž v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vysvětlil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, nýbrž ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod číslem 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), což může odpovídat sídlu soudního exekutora (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. dubna 2008, sp. zn. 4 Nd 113/2008) nebo soudu, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2011, sp. zn. 4 Nd 347/2011). Není ovšem vyloučeno, aby se místní příslušnost exekučního soudu odvíjela v konkrétním případě i od jiné skutečnosti vyhovující zásadě hospodárnosti řízení (např. od místa vzniku pohledávky).

V posuzovaném případě povinný není občanem České republiky a na území České republiky není v současné době evidován jeho trvalý pobyt, cizinecký pobyt či výdělečná činnost. Jestliže exekuční řízení bylo zahájeno u Okresního soudu ve Znojmě, který již provedl prvotní úkony v dané věci (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2018, sp. zn. 20 Nd 132/2018, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2018, sp. zn. 20 Nd 201/2018), jeví se v souladu se zásadou hospodárnosti a s ohledem na absenci jiných relevantních okolností, aby byl Okresní soud ve Znojmě určen podle § 11 odst. 3 ve spojení s § 105 odst. 2 o. s. ř. místně příslušným soudem.

Tím není předznamenáno, že exekuci na území České republiky bude také možné reálně provést; připomíná se, že v této fázi exekučního řízení a pro jeho potřeby se „majetek povinného“, ať už coby relevantní faktor pro založení místní příslušnosti soudu nebo jakožto postižitelný předmět exekuce, nezjišťuje (viz R 11/2015).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 2. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru