Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 439/2020Usnesení NS ze dne 20.10.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.ND.439.2020.1
Dotčené předpisy

§ 12 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 439/2020-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v právní věci žalobkyně LUST INVEST, s. r. o., se sídlem v Třinci, Staré Město, 1. máje 500, identifikační číslo osoby 25914511, zastoupené JUDr. Ivanou Mikulovou, advokátkou se sídlem v Třinci, Revoluční 601, proti žalovanému J. B., narozenému XY, se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupenému JUDr. Tomášem Chovancem, advokátem se sídlem v Ostravě, Dlouhá 3355/6, o zaplacení 114 047 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 26 C 7/2019, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 26 C 7/2019 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou (návrhem na vydání platebního rozkazu) ze dne 21. 10. 2019, jejímž předmětem jsou nezaplacené faktury související s pronájmem nebytových prostor v XY, domáhá na žalovaném zaplacení částky 114 047 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Děčíně vyslovil usnesením ze dne 27. 1. 2020, č. j. 26 C 7/2019-29 svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku. Ten vyslovil dne 5. 3. 2020 s postoupením věci nesouhlas, následně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 16. 4. 2020, č. j. 8 Nc 7/2020-36 rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu ve Frýdku-Místku je důvodný. Poté Okresní soud v Děčíně dne 15. 9. 2020 věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Podle návrhu žalovaného ze dne 20. 1. 2020 má být věc přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku. Důvodem přikázání je podle předkládajícího skutečnost, že se fakticky zdržuje a bydlí na adrese: XY. Rovněž všichni účastníci řízení i jejich právní zástupci mají bydliště, respektive sídlo v blízkosti Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Domnívá se, že náklady řízení spojené s vedením soudního sporu u Okresního soudu v Děčíně by mnohonásobně přesáhly náklady řízení vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

Žalobkyně s ohledem na ekonomiku řízení vyslovila s delegací souhlas v podání ze dne 20. 8. 2020 (č. l. 44).

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený předkládajícímu soudu (Okresnímu soudu v Děčíně) a Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku, jemuž má být věc přikázána, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti k přikázání věci jinému soudu mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 29 Nd 227/2008)

Důvody předkládané žalovaným k přikázání věci z důvodu vhodnosti jsou dostačující pro přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku, jestliže žalobkyně s tímto návrhem vyjádřila souhlas a lze-li proto důvodně předpokládat, že žádný z účastníků nebude přikázáním věci poškozen. Lze souhlasit s tím, že u Okresního soudu ve Frýdku-Místku jsou s ohledem na konkrétní okolnosti věci předpoklady pro procesně ekonomičtější průběh řízení s menšími náklady řízení pro účastníky. Tomuto závěru také svědčí skutečnost blízkosti sídel zástupců obou stran Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku. Sídlo žalobkyně, její zástupkyně, faktické bydliště žalovaného, a rovněž adresa pronájmu nebytových prostor, se kterou žaloba na zaplacení výše uvedené částky souvisí, se nachází přímo v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

Nejvyšší soud tak podle § 12 odst. 2 o. s. ř. z důvodu vhodnosti přikázal věc k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 10. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru