Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 427/2012Usnesení NS ze dne 13.02.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.ND.427.2012.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 427/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobkyně Z. H., zastoupené JUDr. Petrou Jakešovou, Ph. D., advokátkou se sídlem v Olomouci, Polská 232/59, proti žalovaným 1) M. L. a 2) V. L., o náhradu škody na zdraví, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 8 C 94/2012, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Táboře se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u Okresního soudu v Olomouci žalobu na náhradu škody na zdraví a současně požádala „o změnu místní příslušnosti soudu z Okresního soudu v Táboře na Okresní soud v Olomouci“. Uvedla, že chce být přítomna při jednání soudu a vypovídat jako účastnice řízení, že však je nemajetná a nemá finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s dojížděním k Okresnímu soudu v Táboře; navíc u ní přetrvávají zdravotní problémy v souvislosti se vzniklou škodou. Je studentkou posledního ročníku Lékařské fakulty v Olomouci, takže se musí každý den připravovat ke studiu. Dále poukázala na to, že soudní znalec, který na její žádost vypracoval znalecký posudek, je připraven u Okresního soudu v Olomouci osvědčit své závěry.

Žalovaní s návrhem nesouhlasili, neboť mají dvě nezletilé děti ve věku 5 a 7 let a nemají nikoho, kdo by se o ně v době jejich nepřítomnosti (probíhalo-li by řízení u Okresního soudu v Olomouci) staral.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (resp. v daném případě místní příslušnost dohodnutá podle § 89a o. s. ř.), je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tak mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť tím, že by byla věc přikázána Okresnímu soudu v Olomouci, v jehož obvodu má žalobkyně bydliště, nemůže být dosaženo hospodárnější, rychlejší ani po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci. Pokud bude nutné ve věci provést důkazy v obvodu Okresního soudu v Olomouci, nic nebrání tomu, aby žalobkyně byla ve věci vyslechnuta a s provedenými důkazy nebo jinými výsledky řízení seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o. s. ř.). Kromě toho z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyni byla k její žádosti usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 23. 11. 2012, č. j. 8 C 94/2012 - 34, pravomocným dne 3. 12. 2012, ustanovena pro toto řízení zástupkyní advokátka (§ 30 odst. 1 a 2 o. s. ř.), která může za řízení vykonat všechny procesní úkony, k nimž je oprávněn účastník.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Mostě podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. února 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru