Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 424/2012Usnesení NS ze dne 13.02.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.ND.424.2012.1
Dotčené předpisy

§ 35 předpisu č. 120/2001 Sb. ve znění do 31.12.2012

§ 45 odst. 1,2 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 252 odst. 2 o....

více

přidejte vlastní popisek

20 Nd 424/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Města Břeclav, se sídlem v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 42/3, identifikační číslo osoby 00283061, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 710/57, proti povinnému G. M., o nařízení exekuce, pro 500,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 189/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 189/2012, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.

Odůvodnění:

Dne 27. ledna 2012 byl doručen soudnímu exekutorovi Mgr. Vojtěchu Jarošovi, Exekutorský úřad Znojmo, návrh oprávněného na nařízení exekuce proti povinnému pro 500,- Kč, pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu exekuce stanoveny. Dne 31. ledna 2012 požádal uvedený exekutor Okresní soud v Břeclavi o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 14. května 2012, č. j. 55 EXE 189/2012 - 11, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 35 zákona č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „exekuční řád“, k časové působnosti viz bod 1. Čl. IV zákona č. 396/2012 Sb.), exekuční řízení se zahajuje na návrh (odstavec 1). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi. Exekutor však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu provedení (odstavec 2).

Podle ustanovení § 45 odst. 1 exekučního řádu je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Ze spisu se podává, že povinný má trvalé bydliště v Maďarské republice a v Centrální evidenci obyvatel České republiky není zapsán. Ze systému ISAS Okresního soudu v Břeclavi nebylo o povinném nic zjištěno.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Stejně tak, jak již bylo uvedeno výše, podle ustanovení § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek. Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, však vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení a k sídlu Městského úřadu Břeclav, na základě jehož rozhodnutí o uložení pokuty za spáchání přestupku bylo navrženo nařízení exekuce, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Břeclavi (k tomu srov. shodně usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. února 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru