Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 42/2020Usnesení NS ze dne 26.02.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.ND.42.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 3 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 42/2020-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému P. K. – S., narozenému XY, bytem XY, pro 13 494 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 2448/2019, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 2448/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 vede pod sp. zn. 36 EXE 2448/2019 řízení, v němž soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, požádal o pověření a nařízení exekuce podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. 5. 2019, č. j. 42 C 264/2018-33. Usnesením ze dne 18. 11. 2019, č. j. 36 EXE 2448/2019-24, vyslovil Obvodní soud pro Prahu 5 svou místní nepříslušnost s tím, že věc předloží Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť povinný (občan Slovenské republiky v průběhu nalézacího řízení trvale hlášený v obci XY) není veden v evidenci cizineckého informačního systému, v informačním systému základních registrů, v centrální evidenci obyvatel, příp. v registru obyvatel Czechpointu, a tak v posuzované věci chybějí podmínky pro určení místní příslušnosti soudu podle § 42 odst. 2 e. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 věty první zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekutorský řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, uzavřel, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vysvětlil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území ČR, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, nýbrž ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti, což může odpovídat sídlu soudního exekutora nebo sídlu soudu, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno. Není ovšem vyloučeno, aby se místní příslušnost exekučního soudu odvíjela v konkrétním případě i od jiné skutečnosti vyhovující zásadě hospodárnosti řízení (např. od místa vzniku pohledávky).

V posuzovaném případě je povinný občanem Slovenské republiky bez místa svého (trvalého) pobytu na území ČR. Jestliže exekuční řízení bylo zahájeno u Obvodního soudu pro Prahu 5, který již provedl prvotní úkony v dané věci, jeví se v souladu se zásadou hospodárnosti, aby byl Obvodní soud pro Prahu 5 určen podle § 11 odst. 3 ve spojení s § 105 odst. 2 o. s. ř. místně příslušným soudem. Tím není předznamenáno, že exekuci na území ČR bude také možné reálně provést.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 2. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru