Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 381/2017Usnesení NS ze dne 23.11.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.ND.381.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 381/2017-72

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobkyně České pojišťovny, a. s., identifikační číslo osoby 45272956, sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, sídlem Na Královně 862, 156 00 Praha 5, proti povinnému P. R., trvale Č. B.-L., o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 7 C 161/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Lounech.

Odůvodnění:

Okresní soud v Lounech vyslovil usnesením ze dne 1. 8. 2017, č. j. 7 C 161/2016-61, svoji místní nepříslušnost v řízení o zaplacení částky 1 517,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného pojistného.

Při zkoumání místní příslušnosti vyšlo najevo, že žalovaný, který je fyzickou osobou, sice má v centrální evidenci obyvatel evidovaný pobyt na adrese Č. B.-L., a na této adrese jej také evidoval Městský úřad Louny – odbor sociálních věcí či Okresní správa sociálního zabezpečení Kolín, avšak nejde o jeho bydliště či místo, kde by se zdržoval (§ 85 o. s. ř.). Ani na jím uváděném místě pro doručování L. u Ž. zásilky nepřebíral, v řízení vedeném u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. P 77/2012 sdělil, že se zdržuje v různých ubytovnách., avšak odtud, resp. ani z jeho dalších podání se nepodařilo zjistit adresu, na níž se zdržoval ke dni podání žaloby.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. výše citované usnesení sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Lounech (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Lounech, u něhož byla podána žaloba a který již v řízení provedl některé procesní úkony (vydal a posléze zrušil elektronický platební rozkaz).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru