Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 379/2016Usnesení NS ze dne 01.03.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.ND.379.2016.1
Dotčené předpisy

§ 11 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 379/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v právní věci žalobkyně ZAK Legal, advokáti, s.r.o., se sídlem v Praze 2 – Vinohradech, Anny Letenské č. 34/7, identifikační číslo osoby 27640876, zastoupené Mgr. Janem Novotným, advokátem se sídlem v Praze 2 – Vinohradech, Anny Letenské č. 34/7, proti žalované HMG LEGAL, s.r.o., se sídlem v Bratislavě, Červeňova č. 14, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 35885459, o 100 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 110/2016, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 110/2016 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 26. 9. 2016, č. j. 11 C 110/2016-16, vyslovil svou místní nepříslušnost k projednání žaloby na plnění z titulu smlouvy o poskytování právních služeb, neboť strany dohodou založily pravomoc českých soudů, avšak chybějí zde podmínky místní příslušnosti a nelze je zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. výše citované usnesení sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 2 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2, u něhož byla žaloba podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 3. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru