Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 377/2020Usnesení NS ze dne 26.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.ND.377.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 377/2020-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Aleše Zezuly a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Statutárního města Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8A, identifikační číslo osoby 00081531, proti povinnému A.-J. T., narozenému XY, naposledy bytem ve XY, pro 1 500 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 54 EXE 1703/2020, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 54 EXE 1703/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

1/ Okresní soud v Ústí nad Labem vede pod sp. zn. 54 EXE 1703/2020 řízení, v němž oprávněný exekučním návrhem ze dne 25. 5. 2020 požádal o nařízení exekuce podle příkazu Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru kontroly, ze dne 28. 5. 2014,

sp. zn. MM/OK/PD/32883/14/PR (dále „exekuční titul“), kterým bylo povinnému uloženo zaplatit oprávněnému částku 1 500 Kč s příslušenstvím z titulu pokuty za přestupek podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. K provedení exekuce oprávněný navrhl pověřit soudního exekutora JUDr. Vratislava Pospíšila, Exekutorský úřad Ústí nad Labem.

2/ Usnesením ze dne 29. 6. 2020, č. j. 54 EXE 1703/2020-22, vyslovil Okresní soud v Ústí nad Labem svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť povinný není evidován v registru obyvatel a není rovněž hlášen k pobytu v evidencích cizineckého informačního systému.

3/ Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

4/ Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

5/ Podle § 45 odst. 2 věty první zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

6/ Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále „R 11/2015“), uzavřel, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

7/ Nejvyšší soud rovněž v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vysvětlil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, nýbrž ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod číslem 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), což může odpovídat sídlu soudního exekutora (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. dubna 2008, sp. zn. 4 Nd 113/2008) nebo soudu, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2011,

sp. zn. 4 Nd 347/2011). Není ovšem vyloučeno, aby se místní příslušnost exekučního soudu odvíjela v konkrétním případě i od jiné skutečnosti vyhovující zásadě hospodárnosti řízení (např. od místa vzniku pohledávky).

8/ V posuzovaném případě povinný není veden v centrální evidenci obyvatel České republiky a na území České republiky není v současné době evidován ani jeho trvalý pobyt či cizinecký pobyt. Jestliže za této situace bylo exekuční řízení zahájeno u Okresního soudu v Ústí nad Labem, který již provedl prvotní úkony v dané věci (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2018, sp. zn. 20 Nd 132/2018, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2018, sp. zn. 20 Nd 201/2018) a který rovněž exekuční titul vydal, přičemž provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor, jehož sídlo je shodně jako u oprávněného v Ústí nad Labem, jeví se v souladu se zásadou hospodárnosti a s ohledem na absenci jiných relevantních okolností, aby byl Okresní soud v Ústí nad Labem určen podle § 11 odst. 3 ve spojení s § 105 odst. 2 o. s. ř. místně příslušným soudem.

9/ Tím není předznamenáno, že exekuci na území České republiky bude také možné reálně provést; připomíná se, že v této fázi exekučního řízení a pro jeho potřeby se „majetek povinného“, ať už coby relevantní faktor pro založení místní příslušnosti soudu nebo jakožto postižitelný předmět exekuce, nezjišťuje (viz R 11/2015).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2020

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru