Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 376/2016Usnesení NS ze dne 04.01.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.ND.376.2016.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 376/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněných a) M. P., a b) C. P., oběma zastoupených JUDr. Janem Jiříčkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Legionářů 947/2b, proti povinnému A. S., pro 17 420 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 2178/2016, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 2178/2016 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Na základě exekučního návrhu oprávněných ze dne 29. 8. 2016 podal dne 1. 9. 2016 soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9, u Obvodního soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněných ve výši 17 420 Kč s příslušenstvím. V návrhu bylo označeno bydliště povinného.

Usnesením ze dne 4. 10. 2016, č. j. 36 EXE 2178/2016-16, Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněných bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že řešená věc patří do pravomoci soudů České republiky. Ze zprávy Ministerstva vnitra ČR ze dne 19. 9. 2016 bylo zjištěno, že povinný nemá na území České republiky evidován žádný druh pobytu, a tudíž není známa adresa jeho současného pobytu. Z nalézacího spisu téhož soudu, sp. zn. 10 C 40/2016 bylo dále zjištěno, že exekuční titul – rozsudek ze dne 30. 5. 2016, č. j. 10 C 40/2016-43 – byl povinnému doručen dne 30. 6. 2016. Na základě tohoto doručení pak byla na rozsudku vyznačena doložka právní moci a vykonatelnosti.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud. Ve smyslu § 45 odst. 2 věty první a třetí exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Podle § 252 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože povinný nemá v České republice místo trvalého pobytu a nebyl zde doposud ani zjištěn žádný jeho majetek (exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu). Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož byl podán návrh na pověření a nařízení exekuce a který již v dané věci učinil prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. ledna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru