Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 310/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.ND.310.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 310/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v právní věci žalobců 1) P. M., a 2) K. M., oběma zastoupených JUDr. Lucií Horčičkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Jednořadá č. 1051/53, proti žalované PRESIZA s.r.o. se sídlem v Kunovicích, Na Záhonech č. 1367, identifikační číslo osoby 26884321, zastoupené Mgr. Radomilem Kožuským, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 68/105, o zaplacení částky 1 443 240 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 6 C 181/2017, o návrhu žalobců 1) a 2) na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 6 C 181/2017 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha – východ.

Odůvodnění:

Okresní soud Praha – východ usnesením ze dne 30. 3. 2017, č. j. 9 C 30/2017-16 vyslovil svou místní nepříslušnost k projednání a rozhodnutí o žalobě, jíž žalobci uplatňují proti žalované peněžní nároky z vadného plnění díla, a věc postoupil Okresnímu soudu v Uherském Hradišti. K odvolání žalobců 1) a 2) Krajský soud v Praze usnesením ze dne 15. 6. 2017, č. j. 21 Co 245/2017-33, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Podáním ze dne 6. 4. 2017 žalobci 1) a 2) navrhli, aby v záhlaví označená věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu Praha – východ. Svůj návrh zdůvodnili tím, že žalobou uplatňují práva z vadného plnění díla – zimní zahrady, jež je součástí nemovitosti (domu žalobců) a coby součást nemovitosti může být předmětem místního šetření pouze v obvodu Okresního soudu Praha – východ, v němž se nemovitost žalobců a potažmo dílo, jehož vady založily nároky žalobců uplatňované žalobou, nachází. Skutečnosti rozhodné pro posouzení projednávané věci tak jsou jednoznačně místně spjaty s nemovitostí žalobců v obvodu Okresního soudu Praha-východ.

Žalovaná ve svém vyjádření navrhla, aby soud návrh žalobců zamítl. Namítají, že k případnému provedení místního šetření mohl být Okresní soud Praha-východ dožádán, avšak dle názoru žalované místní šetření není nutné provádět a provedení místního šetření jako důkaz nenavrhují ani sami žalobci. Hypotetické provedení důkazů nelze dle žalované považovat za relevantní důvod pro delegaci vhodnou, neboť jde o prostředek, který by měl být používán ve výjimečných případech.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnosti soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Okolnosti, kterými žalobci 1) a 2) odůvodňují návrh na přikázání věci, nejsou natolik významné, aby v nich bylo možno spatřovat důvod k takovému výjimečnému postupu. V posuzovaném případě nemůže Nejvyšší soud považovat za zásadní důvody uváděné žalovanými 1) a 2), neboť skutečnost, že v řízení zřejmě bude vedle dalších důkazních prostředků nutno provést místní šetření, sama o sobě ještě neodůvodňuje přikázání věci soudu, který není místně příslušným, když provedení místního šetření lze řešit cestou dožádání podle ustanovení § 39 o. s. ř.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Okresního soudu Praha – východ z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc tomuto soudu nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru