Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 308/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.ND.308.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 1 o. s. ř.

§ 15 odst. 1 o. s. ř.

§ 15 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 308/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Ivany Kudrnové ve věci péče o nezletilého, dítěte matky E. G., P., zastoupené Mgr. Ladislavem Proškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Ostrovní 126/30, a otce R. Š., Ž. n. S., zastoupeného Mgr. Hanou Sklenářovou, advokátkou se sídlem ve Velkém Meziříčí, Malá Stránka 318/1, o úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 9 Nc 552/2017, o přikázání věci jinému soudu téhož stupně, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 9 Nc 552/2017 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou podáním ze dne 21. 8. 2017 předložil Nejvyššímu soudu podle § 12 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „o. s. ř.“) návrh na přikázání věci jinému soudu téhož stupně s tím, že všichni soudci Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou jsou z projednání vyloučeni (viz jejich prohlášení na č. l. 6 – 14 spisu) pro poměr k otci nezletilého, jež zastává funkci předsedy soudu.

Matka nezletilého navrhla (viz č. l. 2), aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 4, v jehož obvodu vlastní byt, kde je též hlášena k trvalému pobytu a kde se chce zdržovat. Současně namítla podjatost soudců Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a taktéž podjatost Městského úřadu Žďár nad Sázavou a jako Orgán sociálně právní ochrany dětí k zastupování nezletilého v řízení navrhla Městskou část Praha 4.

Otec nezletilého s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 nesouhlasí a navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě případně Okresnímu soudu v Chrudimi, který je přibližně na půli cesty mezi bydlištěm otce a současným převážným bydlištěm matky na chalupě v okrese Náchod (M. – P.).

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) dospěl k závěru, že podmínky pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř. jsou splněny.

Podle § 12 odst. 1 o. s. ř., nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.

Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Podle § 15 odst. 1 o. s. ř. jakmile se soudce nebo přísedící dozví o skutečnosti, pro kterou je vyloučen, oznámí ji neprodleně předsedovi soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

Podle § 15 odst. 2 o. s. ř. předseda soudu určí podle rozvrhu práce místo soudce (přísedícího) uvedeného v odstavci 1 jiného soudce (přísedícího) nebo, týká-li se oznámení všech členů senátu, přikáže věc jinému senátu; není-li to možné, předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1. Jde-li o vyloučení podle § 14 odst. 1 a předseda soudu má za to, že tu není důvod pochybovat o nepodjatosti soudce (přísedícího), předloží věc k rozhodnutí soudu uvedenému v § 16 odst. 1.

Ve shora uvedené věci všichni soudci Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou (v jehož obvodu se nachází bydliště otce nezletilého a ke dni zahájení řízení již zde byl hlášen k trvalému pobytu i sám nezletilý) oznámili skutečnosti, pro něž jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci. Námitku jejich podjatosti současně vznesla i matka dítěte. Vzhledem k tomu, že o otázce místa bydliště nezletilého podle obsahu spisu nepanuje mezi rodiči dítěte shoda, rozhodl Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), o tom, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu je trvale hlášena k pobytu matka dítěte, která se zde chce i zdržovat.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru