Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 256/2013Usnesení NS ze dne 30.10.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.ND.256.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 256/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobkyně ZANA invest, a. s., se sídlem v Praze 10 – Vršovicích, Ukrajinská 728/2, identifikační číslo osoby 24843024, zastoupené JUDr. Zbyňkem Dvořákem, advokátem se sídlem v Táboře, Jeronýmova 1894, proti žalovanému T. R., vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 107 EC 380/2011, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 107 EC 380/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné - pobočka v Havířově.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě žalobu na zaplacení částky 30,- Kč s příslušenstvím. Žalovaný navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Karviné – pobočka Havířov, a to zejména s ohledem na jeho zdravotní stav, neboť trpí těžkou hemofílií, má značně poškozené klouby, hlavně kotníky. Každý den ráno a večer musí konzumovat značné množství léků, které u něj vyvolávají nevolnost, průjmy a zažívací potíže a navíc v Havířově má trvalé bydliště.

Žalobkyně s návrhem nesouhlasila, neboť její právní zástupce má sídlo v Táboře a cesty do Havířova by značně celou věc prodražovaly.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále též jen „o. s. ř.“), věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tak mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

V této věci s ohledem na závažný zdravotní stav žalovaného, jak je popsán shora, a který mu neumožňuje cestovat do větších vzdáleností od svého bydliště v Havířově, bude vhodné, aby věc projednal a rozhodl o ni Okresní soud v Karviné – pobočka v Havířově, i přes zásadu v předcházejícím odstavci vymezenou.

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v v Karviné – pobočka Havířov podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru