Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 228/2017Usnesení NS ze dne 26.07.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.ND.228.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

20 Nd 228/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny, a soudkyň JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., ve věci oprávněné AB 4 B. V., spol s r. o., Strawinskylann č. 933WTC/TwrB, Amsterdam, Nizozemské králoství, zastoupené Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem v Brně – Žabovřesky, Blatného č. 1885, proti povinné K. K. (dříve K., N., pro 97 734,56 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad v Přerově, pod sp. zn. 207 EXE 6324/2014, o návrhu P. K., N., zastoupeného JUDr. Ladislavem Kolačkovským, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova č. 1535/4, na odklad vykonatelnosti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 17 Co 90/2016, takto:

I. K návrhu P. K. se vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 17 Co 90/2016, neodkládá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel P. K. (bývalý manžel povinné) podal dne 22. 6. 2017 u Nejvyššího soudu návrh na odklad vykonatelnosti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 17 Co 90/2016 (dále jen „rozhodnutí odvolací soud“), které napadl současně dovoláním adresovaným soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, Exekutorský úřad v Přerově. Návrh odůvodnil tím, že dovoláním napadl usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 17 Co 90/2016, jimž bylo potvrzeno rozhodnutí soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad v Přerově, ze dne 4. 12. 2015, č. j. 103 Ex 62291/14-134, kterým změnil usnesení o ceně nemovité věci, ve znění doplňujících usnesení, ve výroku II. o příslušenství nemovité věci a ve výroku III. o stanovení výsledné ceny včetně jejího příslušenství tak, že prodávaná nemovitá věc nemá příslušenství a výsledná cena věci je 2 130 000 Kč. Obšírně dovozoval, že výsledná cena nemovité věci nacházející se v nevypořádaném společném jmění dovolatele a povinné nebyla stanovena správně (byla nadhodnocena), protože stavba stojí na pozemku ve vlastnictví matky dovolatele, která inženýrské sítě vedoucí ke stavbě na své náklady nechala vybudovat a vlastní je. Dále je sporný podíl povinné na prodávané nemovité věci pro existenci finančních vnosů navrhovatele. S odkazem na ustanovení § 243 písm. a) a b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – dále jen „o. s. ř.“, namítal, že soudní exekutor nařídil dražbu nemovité věci na 4. 7. 2017, a pokud by došlo k prodeji nemovité věci, odvolatel a dcera by přišli o své jediné bydliště, pro uspokojení výlučného dluhu povinné, vzniklého za trvání manželství bez vědomí dovolatele. V tom navrhovatel spatřoval hrozbu závažné újmy, přičemž by se odklad vykonatelnosti rozhodnutí odvolacího soudu nedotkl právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.

Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit

a/ vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo

b/ právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních vztahů jiné osoby než účastníka řízení.

Bylo-li dovoláním navrhovatele napadeno rozhodnutí odvolacího soudu, jehož předmětem se stal přezkum rozhodnutí soudního exekutora o stanovení výsledné ceny prodávané nemovité věci, pak jde o rozhodnutí, které žádnou vynutitelnou povinnost neukládá. To je důvod, pro který nelze ani uvažovat o odkladu vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.

Návrh navrhovatele lze mít za bezpředmětný, což bylo důvodem pro rozhodnutí, že se k návrhu P. K. vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 17 Co 90/2016, neodkládá.

Občanský soudní řád stanoví, že dovolací soud může o odkladu právní moci rozhodnutí rozhodnout i bez návrhu. Dovolací soud se proto zabýval zkoumáním naplnění i těchto podmínek. Vyšel z toho, že tvrzení odvolatele o ztrátě bydliště v případě prodeje nemovité věci v dražbě, a při nepopření okolnosti, že vymáhaný dluh vznikl povinné za trvání manželství a prodávaná nemovitá věc patří do nevypořádaného společného jmění manželů, bez dalšího nedosahuje intenzity zákonem předpokládané hrozící závažné újmě na právech dovolatele. Podmínky pro odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí tak naplněny nebyly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru