Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 182/2020Usnesení NS ze dne 06.05.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.ND.182.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 182/2020-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská č. 42/217, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Mostě, Dělnická č. 209, proti povinnému D. S., narozenému dne XY, naposledy bytem XY, pro 1 524 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 621/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 621/2020, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Oprávněná podala k soudní exekutorce Mgr. Zuzaně Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, exekuční návrh k vymožení pohledávky ve výši 1 524 Kč s příslušenstvím podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 28. března 2019, č. j. 11 C 33/2019-22. V exekučním návrhu oprávněná uvedla jako bydliště povinného XY.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 28. února 2020, č. j. 14 EXE 621/2020-16, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci (výrok I.) a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II.). Rozhodnutí odůvodnil tím, že povinný neprochází registrem obyvatel, registrem cizinecké policie pro pobyt cizinců ani registrem osob podnikajících podle živnostenského zákona. Soudu není znám ani případný majetek povinného umístěný v jeho obvodu.

Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále též jen „e. ř.“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 e. ř. se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.

Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, přijal závěr, že exekuční soud před nařízením exekuce nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tedy na místě, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Nejvyšší soud proto po předložení věci Obvodním soudu pro Prahu 5 podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, přihlížeje k zásadě hospodárnosti, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 6. 5. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru