Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 134/2018Usnesení NS ze dne 02.05.2018

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.ND.134.2018.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 12 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 134/2018-45

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v právní věci žalobce O. R., B., zastoupeného Mgr. Martinem Jelínkem, advokátem se sídlem v Brně, Výstaviště 405/1, proti žalované Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, identifikační číslo osoby 47116617, o náhradu újmy na zdraví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 227/2017, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 227/2017 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

V záhlaví označeném řízení se žalobce návrhem ze dne 8. 9. 2017 domáhá po žalované zaplacení náhrady újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou. Obvodní soud pro Prahu 8 věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o delegaci z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně. Vhodnost přikázání odůvodňuje tím, že právní zástupce žalobce má sídlo v Brně, žalovaná má pobočku v obvodu Městského soudu v Brně a bydliště žalobce je „podstatně bližší“ sídlu Městského soudu v Brně než zdejšímu soudu, přičemž lze předpokládat, že v průběhu řízení soud přistoupí k ustanovení znalce a k jeho výslechu.

Žalovaná s delegací věci k Městskému soudu v Brně vyslovila souhlas, žalobce se nevyjádřil.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále „o. s. ř.“) věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti.

Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod), kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu [srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSCR 33/2010 (uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)]. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Okolnost, že žalobce a jeho právní zástupce mají bydliště, resp. sídlo v obvodu jiného soudu než místně příslušného, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možné bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci jinému soudu, naopak se jedná o skutečnost veskrze běžnou (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2005, sp. zn. 20 Nd 105/2005, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2013, sp. zn. 29 Nd 185/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 30 Nd 421/2014). V obvodu Městského soudu v Brně se ostatně nachází pouze sídlo zástupce žalobce, nikoli bydliště žalobce samotného. Stejně tak není zřejmé, v čem by případné provedení důkazu výslechem znalce před jiným soudem přispělo k rychlejšímu a hospodárnějšímu vyřízení věci. Nelze též přehlédnout, že žalobce svůj souhlas s delegací nevyjádřil.

Protože z výše uvedených důvodů Nejvyšší soud v přikázání věci Městskému soudu v Brně nespatřuje opatření, které by vedlo k rychlejšímu, hospodárnějšímu a po skutkové stránce spolehlivějšímu a důkladnějšímu projednání věci, rozhodl tak, že se věc Městskému soudu v Brně nepřikazuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2018

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru