Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 118/2007Usnesení NS ze dne 29.05.2007

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2007:20.ND.118.2007.1

přidejte vlastní popisek

20 Nd 118/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci oprávněných J. – J. J. a D. J. C., zastoupených advokátkou, proti povinnému W. W., pro 385,49 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 35 Nc 1449/2006, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 35 Nc 1449/2006, projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň - jih.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Opavě byl podán návrh oprávněných, aby byla podle rozsudku Úředního soudu Hamburk - Wandsbek ze dne 19. 10. 2005, sp. zn. 711 C 452/05, a podle usnesení téhož soudu ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 711 C 452/05, k vydobytí pohledávky oprávněných ve výši 244,49 EUR s příslušenstvím a nákladů nalézacího řízení ve výši 141 EUR s příslušenstvím, na majetek povinného nařízena exekuce, a aby byl jejím provedením pověřen soudní exekutor JUDr. J. D., Exekutorský úřad P.

Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 6. 3. 2007, č. j. 35 Nc 1449/2006-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“). Okresní soud ze zpráv Obecního úřadu K. a Policie ČR, zjistil, že povinný na adrese uvedené v návrhu, nebydlí, na adrese svého trvalého pobytu (sídlo ohlašovny Obecního úřadu K.), se nezdržuje, místo jeho pobytu není známo. Z obsahu návrhu není zřejmé, zda a kde se na území České republiky nachází jeho majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Obě k exekuci navržená rozhodnutí byla potvrzena jako evropské exekuční tituly podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále jen „Nařízení“).

Podle kapitoly I. článek 4. bod 5. Nařízení se členským státem výkonu rozumí členský stát, v němž se žádá o výkon rozhodnutí, soudního smíru nebo úřední listiny, které byly potvrzeny jako evropský exekuční titul.

Podle kapitoly IV. článek 20. bod 1., aniž jsou dotčena ustanovení této kapitoly, řídí se vykonávací řízení právem členského státu výkonu; rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul se vykoná za týchž podmínek jako rozhodnutí vydané v členském státě výkonu.

Podle § 45 odst. 2, věty první až třetí, zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce.

Bydlištěm fyzické osoby se rozumí obec, v níž osoba bydlí s úmyslem se tam trvale zdržovat. Je to zejména místo, kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže tam současně i bydlí.

V dané věci, ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá známé bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci.

Jestliže tedy věc patří do pravomoci soudů České republiky a není možné zjistit podmínky místní příslušnosti podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., jsou zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny. Přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř., Nejvyšší soud rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň - jih, v jehož obvodu má sídlo soudní exekutor, který má být pověřen provedením exekuce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2007

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru