Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 68/2020Rozsudek NS ze dne 30.07.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.68.2020.2
Dotčené předpisy

§ 51 odst. 1,2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 68/2020-10

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovateli 1) J. C. S. Z., narozeným dne XY, bytem XY, a 2) J. S. Z., narozeným dne XY, bytem XY, oběma zastoupenými Mgr. Petrem Kallou, advokátem se sídlem v Praze, Slavíčkova 372/2, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

I. Rozsudek Okresního soudu, čtvrtého soudního okrsku, oddělení rodinného soudu pro mladistvé, stát Minnesota – správní oblast Hennepin, Spojené státy americké (Hennepin Country District Court, Fourth Judicial District, Juvenile-family Court Division), ze dne 13. 5. 2020, sp. zn. 27-JV-FA-20-35, pokud jím bylo určeno rodičovství J. C. S. Z., narozeného dne XY, a J. S. Z., narozeného dne XY, k nezletilému AAAAA (pseudonym), narozenému dne XY v XY, správní oblast XY, stát Minnesota (Spojené státy americké),

se uznává,

pokud jde o určení otcovství, na území České republiky.

II. Návrh na uznání výše uvedeného rozsudku ve výroku o povinnosti vystavit dítěti rodný list se zamítá.

Odůvodnění:

Okresní soud, čtvrtý soudní okrsek, oddělení rodinného soudu pro mladistvé, stát Minnesota – správní oblast Hennepin (Spojené státy americké) rozsudkem ze dne 13. 5. 2020, sp. zn. 27-JV-FA-20-35 (dále rovněž „rozsudek“), ke společnému návrhu J. C. S. Z. a J. S. Z. (rovněž „navrhovatelé“) rozhodl, že AAAAA, narozený dne XY, bude od právní moci rozhodnutí pro všechny zákonné záměry a účely dítětem navrhovatelů J. C. S. Z. (biologického a zákonného otce) a J. S. Z. (manžela biologického a zákonného otce). Následně bylo týmž soudem dne 13. 5. 2020, sp. zn. 27-JV-FA-20-35, vydáno rozhodnutí o adopci a nezletilému AAAAA byl Ministerstvem zdravotnictví státu Minnesota vydán dne 28. 5. 2020 nový rodný list (evidenční číslo XY).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“).

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníky řízení a současně bylo zjištěno, že oba navrhovatelé byli v době vydání rozhodnutí o určení rodičovství občany České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

V nálezu ze dne 29. června 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16, Ústavní soud formuloval právní názor, podle něhož neuznání cizího rozhodnutí, kterým bylo určeno rodičovství k dítěti dvou osob stejného pohlaví v situaci, v níž už rodinný život byl mezi nimi fakticky i právně konstituován formou náhradního mateřství, z důvodu, že české právo neumožňuje rodičovství dvou osob stejného pohlaví, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte chráněným čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. V případě, že mezi osobami rodinný život, vzniklý na legální bázi, již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče.

Nejvyšší soud nenalezl žádné relevantní důvody k tomu, aby se v posuzovaném případu odchýlil od věci, v níž byl vydán citovaný nález Ústavního soudu.

Nejvyšší soud proto návrhu vyhověl a výše uvedený rozsudek uznal, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Návrh na uznání posuzovaného rozsudku ve výroku o „ stanovení povinnosti vystavit rodný list“ Nejvyšší soud zamítl, neboť uvedený výrok se určení rodičovství na území České republiky netýká, přičemž - striktně vzato - posuzovaným rozsudkem byla tato povinnost adresována úřadům správní oblasti Hennepin, státu Minnesota, a spočívala v opatření (zajištění) potřebných dokumentů za účelem vystavení pozměněného náhradního rodného listu dítěte.

Náklady řízení platí navrhovatelé (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 30. 7. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru