Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 12/2020Usnesení NS ze dne 28.04.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.12.2020.3

přidejte vlastní popisek

20 Ncu 12/2020-11

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou K. T., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. února 2020, č. j. 20 Ncu 12/2020 – 7, se v prvním odstavci části odůvodnění opravuje tak, že z úvodní věty odůvodnění se vypouští slovo „bezdětné“ a za první větu se vkládá věta druhá ve znění „Z manželství narozené nezletilé děti AAAAA (pseudonym), narozená dne XY v XY, Česká republika, a BBBBB (pseudonym), narozený dne XY v XY, Česká republika, byly na základě dohody rodičů pro dobu po rozvodu svěřeny do péče matky a otec se zavázal zaplatit dětem výživné “.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3. o. s. ř.):

V rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 2. 2020, č. j. 20 Ncu 12/2020-7, došlo při jeho písemném vyhotovení ke zřejmé nesprávnosti, byla-li v jeho odůvodnění uvedena skutečnost, že rozhodnutím Ministerstva pro občanské záležitosti Čínské lidové republiky, úřadu pro občanské záležitosti v provincii Šen-si (Čínská lidová republika), ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. L610000-2018-000060, bylo rozvedeno bezdětné manželství, ačkoli ze spisového materiálu vyplývá, že z manželství se narodily dvě nezletilé děti, a to AAAAA (XY v XY, Česká republika) a BBBBB (XY v XY, Česká republika).

Shora zmíněné pochybení dovolací soud z podnětu navrhovatelky postupem podle ustanovení § 164 ve spojení s § 224 odst. 1 a § 243c odst. 1 větou první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, odstraňuje. Vydáním tohoto opravného usnesení není dotčena právní moc a vykonatelnost opravovaného rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2020

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru