Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 953/2013Usnesení NS ze dne 18.09.2013

HeslaExekuce
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.953.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 953/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. D. S., zastoupeného JUDr. Stanislavem Pařezem, advokátem se sídlem v Kladně, Italská 2419, proti povinnému "OFEX-stav", spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Pod Stárkou 4, identifikační číslo osoby 40230848, pro 104.064,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 0E 1089/2001, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. srpna 2012, č. j. 20Co 421/2012-54, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 7. března 2012, č. j. 0E 1089/2001-48, jímž okresní soud zastavil výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech, nařízený rozhodnutím ze dne 25. června 2001, č. j. 0E 1089/2001-5, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Odvolací soud dále zamítl návrh oprávněného na přerušení řízení a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem, přičemž právnické vzdělání, které dovolatel dodatečně soudu v obdobné věci doložil a které získal na Vysoké škole SNB, nesplňuje podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu - srov. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 25/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek - podmínku vysokoškolského právnického vzdělání ve smyslu § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012, dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 241b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř. (zastoupení dovolatele advokátem), běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádá-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Z uvedených ustanovení Nejvyšší soud již v několika rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzívní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročníku 2005 pod číslem č. 31).

Dovolatel vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranil (usnesení ze dne 23. ledna 2013, č. j. č. j. 0E 1089/2001-62, mu bylo ve smyslu § 50 odst. 1 o. s. ř. doručeno vhozením do schránky dne 6. února 2013, lhůta k odstranění nedostatku uplynula ve středu 7. března 2013 a k doplnění dovolání povinného zvoleným advokátem došlo až podáním doručeným soudu osobně dne 8. března 2013).

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

Povinnému podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly. Proto dovolací soud rozhodl tak, že žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení nepřiznal (§ 146 odst. 3, § 224 odst. 1, § 243b odst. 5 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru