Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 858/2013Usnesení NS ze dne 22.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.858.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 238a o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 239 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 858/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného JUDr. P. K., zastoupeného Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě 1, Poštovní 2, proti povinnému M. F., pro 1 483,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 10813/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 7. 2012, č. j. 9 Co 593/2012-52, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud usnesením ze dne 8. 3. 2012, č. j. 51 EXE 10813/2012-22, výrokem I. zrušil své usnesení z 23. 2. 2012, č. j. 51 EXE 10813/2012-11, jímž nařídil exekuci na majetek povinného, výrokem II. zastavil (exekuční) řízení (pro zpětvzetí návrhu na nařízení exekuce oprávněným), výrokem III. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení a výrokem IV. nepřiznal exekutorovi náhradu nákladů řízení.

K odvolání oprávněného, směřovanému výhradně proti výroku III., krajský soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že povinnému uložil zaplatit oprávněnému na nákladech řízení před soudem prvního stupně 4 680,- Kč a na nákladech řízení před odvolacím soudem 960,- Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám zástupce.

V záhlaví označené rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný podáním, doplněným dne 22. 10. 2012 a k výzvě soudu dále dne 17. 1. 2013, jež Nejvyšší soud posoudil jako dovolání (funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího občanský soudní řád neupravuje; k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 7/2001 pod č. 85, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp.zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 7/2002 pod číslem 139), jímž povinný brojí proti výrokům ukládajícím mu povinnost zaplatit náhradu na nákladech řízení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz. Čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř. Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení (nákladech exekuce), v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech exekuce (stejně jako usnesení o nákladech řízení) není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005, pod poř. č. 70, usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, aniž zohledňoval nedostatek povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.), dovolání povinného podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Jen pro úplnost se dodává, že usnesení soudu prvního stupně nelze dovoláním úspěšně napadnout, proto občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání takového dovolání; nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pro který by bylo třeba řízení zastavit (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura čísle 4, ročníku 2000 pod poř. č. 45).

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že oprávněnému náklady v tomto stádiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru