Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 800/2013Usnesení NS ze dne 02.05.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Lhůty
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.800.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 218a o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 800/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Home Credit a.s., se sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, identifikační číslo osoby 269 78 636, proti povinné A. K., zastoupené opatrovníkem Městem Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 1, právně zastoupené Mgr. Ing. Pavlem Němcem, advokátem se sídlem v Mohelnici, Okružní 271/13, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 22 Nc 2429/2009, pro 16.445,- Kč s příslušenstvím, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 28. června 2012, č. j. 40 Co 489/2012 - 117, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, zrušil usnesení ze dne 23. 4. 2012, č. j. 22 Nc 2429/2009 - 80, kterým Okresní soud v Šumperku odmítl odvolání povinné ze dne 9. 4. 2012 proti usnesení téhož soudu ze dne 22. 5. 2009, č. j. 22 Nc 2429/2009 - 9, o nařízení exekuce, a řízení o odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 22. 5. 2009, č. j. 22 Nc 2429/2009 - 9, zastavil.

Z obsahu spisu se podává, že v souvislosti s povinnou podaným návrhem na zastavení exekuce a s ním spojenou žádostí o osvobození od soudních poplatků soud zaslal povinné k vyplnění formulář „Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“, který povinná dne 17. 10. 2012 vyplněný osobně podala u Okresního soudu v Šumperku s tím, že na jeho titulní straně nahoře se nacházela rukou napsaná poznámka „dovolání k Nejvyššímu soudu ČR - došlo 11. 9. 2012, dovolání do 21. 11. 2012 - č. j. 40 Co 489/2012 - 117, doporučeně!“ (viz l. č. 138). Usnesením ze dne 22. 10. 2012, č. j. 22 Nc 2429/2009 - 150, okresní soud přiznal povinné osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu, a usnesením ze dne 23. 10. 2012, č. j. 22 Nc 2429/2009 - 151, ji vyzval, aby si zvolila zástupce pro dovolací řízení. Povinná následně požádala o ustanovení zástupce soud.

Usnesením ze dne 13. 11. 2012, č. j. 22 Nc 2429/2009 - 169, Okresní soud v Šumperku povinné ustanovil k zastupování v dovolacím řízení zástupcem Mgr. Ing. Pavla Němce, advokáta se sídlem v Mohelnici, Okružní 271/13. Toto usnesení nabylo právní moci dne 30. 11. 2012. Dne 26. 12. 2012 bylo Okresnímu soudu v Šumperku elektronicky doručeno dovolání povinné, sepsané jí ustanoveným zástupcem, opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

Podle § 240 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení.

Podle obsahu spisu bylo usnesení odvolacího soudu opatrovníku povinné doručeno dne 12. 9. 2012. V dané věci tedy běžela lhůta k podání dovolání ode dne doručení usnesení odvolacího soudu opatrovníku povinné (nebylo vydáno opravné usnesení), tj. od 12. 9. 2012, a skončila dne 12. 11. 2012. Je tedy zřejmé, že dvouměsíční lhůta k podání dovolání nebyla dodržena, neboť podání povinné ze dne 17. 10. 2012 není možno posoudit ani jako blanketní dovolání, jelikož podle svého obsahu je jen vyplněným formulářem o majetkových poměrech povinné (na němž si povinná pouze učinila poznámku, do kdy jí běží lhůta pro podání dovolání), a dovolání povinné, sepsané jí ustanoveným zástupcem, bylo podáno až po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty k dovolání (dne 26. 12. 2012). O žádnou ze situací uvedených v § 240 odst. 3 o. s. ř. se v daném případě nejedná.

Dovolání povinné bylo proto podle § 243b odst. 5, věty první a § 218a o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), odmítnuto.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru