Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 743/2020Usnesení NS ze dne 26.05.2020

HeslaZastavení exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.743.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2020


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 743/2020-233

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Schrack Technik spol. s r.o., se sídlem v Praze 10, Dolnoměcholupská 1339/2, identifikační číslo osoby 15039137, zastoupené JUDr. Borisem Vacou, advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 705/16, proti povinnému 1) K. H., narozenému XY, bytem XY, a povinné 2) HTH Energo, s.r.o., se sídlem v Chomutově, Pražská 585, identifikační číslo osoby 25035142, za účasti manželky povinného 1) M. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Bc. Michaelem Kisem, advokátem se sídlem v Chomutově, Kostnická 2916/16, pro 110 578 Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 20463/2015, o dovolání manželky povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 10. 2019, č. j. 14 Co 982/2016-197, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky dovolání manželky povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 10. 2019, č. j. 14 Co 982/2016-197, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 8. 7. 2016, č. j. 26 EXE 20463/2015-60, kterým byl zamítnut návrh manželky povinného ze dne 31. 1. 2016, doplněný dne 24. 6. 2016, na částečné zastavení exekuce v rozsahu jejího provedení přikázáním pohledávky z účtu manželky povinného na základě exekučního příkazu ze dne 20. 1. 2016, č. j. 103 EX 51218/15-24, a exekučního příkazu ze dne 25. 1. 2016, č. j. 103 EX 51218/15-28, které vydal soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II, bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen „o. s. ř.“, neboť dovolatelka v rozporu se zákonným požadavkem ohledně nezbytných obsahových náležitostí dovolání neuvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 ve spojení s § 237 o. s. ř.).

Dovolatelka ve svém dovolání uvádí, že posouzení věci v usnesení krajského soudu není správné, když vymezení přípustnosti dále v odůvodnění dovolání zcela chybí.

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi opakovaně zdůrazňuje, že požadavek, aby dovolatel v dovolání konkrétně uvedl, v čem spatřuje splnění jednoho ze čtyř předpokladů přípustnosti dovolání, je podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako je tomu v projednávané věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje ani pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. či jeho části. Jiný výklad by vedl ke zjevně nesprávnému (textu občanského soudního řádu odporujícímu) závěru, že dovolání je ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné vždy, když v něm dovolatel vymezí dovolací důvod, přičemž musí být z obsahu dovolání patrno, o kterou otázku hmotného nebo procesního práva jde (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2013, sp. zn. 26 Cdo 1115/2013, ze dne 23. července 2013, sp. zn. 25 Cdo 1559/2013, ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSCR 55/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, ze dne 23. října 2013, sp. zn. 29 Cdo 2649/2013, ze dne 31. října 2013, sen. zn. 29 NSCR 97/2013, a ze dne 30. ledna 2014, sen. zn. 29 ICdo 7/2014).

Výše uvedenému požadavku dovolatelka, ač zastoupena advokátem, nedostála, neboť se s požadavkem přípustnosti dovolání nevypořádala.

Za tohoto stavu dovolání manželky povinného 1) trpí vadou obsahu, kterou po uplynutí lhůty k dovolání (§ 240 o. s. ř.) nelze odstranit (srov. § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.) a pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 5. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru