Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 705/2021Usnesení NS ze dne 21.04.2021

HeslaOdklad právní moci
KategorieD EU
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.705.2021.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 705/2021-1337

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly ve věci žalobkyně PBS ENERGO, a. s., se sídlem ve Velké Bíteši, Vlkovská 279, identifikační číslo osoby 27678741, zastoupené Mgr. Jiřím Černým, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, proti žalovaným 1) BESTER GENERACION UK LIMITED, se sídlem Suite 163, 2 Lansdowne Row, Mayfair, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 08409842, a 2) BESTER GENERACIÓN, S. L., se sídlem Calle Boabdil 4, Edifício Vega 6 (Parque Empresarial Vega del Rey), Camas, Sevilla, Španělské království, zastoupených Mgr. Lukášem Nývltem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 583/15, o odepření uznání rozhodnutí cizozemského soudu, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2020, č. j. 20 Co 231/2020-1224, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2020, č. j. 20 Co 231/2020-1224, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalovaných podaném proti tomuto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalované podaly dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2020, č. j. 20 Co 231/2020-1224, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek ze dne 16. 4. 2020, č. j. 7 C 74/2020-621, jímž Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou rozhodl, že rozsudek („judgment“) vydaný The High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (QBD) Technology and Construction Court ve sporu mezi žalobkyní a žalovanou 1) dne 7. února 2020, sp. zn. HT-2017-000330, a příkaz („order“) téhož soudu vydaný pod toutéž sp. zn. dne 27. února 2020 se podle ustanovení čl. 45 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, v České republice neuznává (výrok I.) a uložil žalovaným společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni k rukám jejího právního zástupce do patnácti dnů od právní moci tohoto rozsudku na náhradě nákladů řízení částku 5 600 Kč (výrok II.); odvolací soud uložil žalovaným společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni náklady odvolacího řízení ve výši 5 600 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

V dovolání žalované současně navrhly, aby dovolací soud odložil právní moc napadeného rozhodnutí. Domnívají se, že s ohledem na pravomocné odepření uznání cizozemského rozsudku a příkazu v České republice je závažně ohroženo právo žalované 1) na účinné vymožení pohledávky. V důsledku odepření uznání uvedených rozhodnutí totiž došlo k pravomocnému zamítnutí exekučních návrhů podaných žalovanou 1) vůči žalobkyni a společnosti PBS VB. Existuje zcela reálné riziko, že se žalobkyně a společnost PBS VB budou v době před rozhodnutím o dovolání účelově zbavovat svého majetku, aby vyloučily jeho případný postih v rámci exekuce, která by na jejich majetek mohla být vedena, pokud by žalované uspěly se svým dovoláním. Společnost PBS VB, která spadá do stejného koncernu jako žalobkyně, již v průběhu minulého roku započala s právními a faktickými jednáními, kterými se snažila zbavit svého majetku, respektive jej převést na osobu, jíž by se případný výkon rozsudku a příkazu nikterak nedotkl. Společnost PBS VB rozhodla o vyplacení dividendy 150 000 000 Kč jedinému akcionáři společnosti PBS GROUP, a. s., a to navzdory existenci rozsudku a příkazu ukládajícího žalobkyni a potažmo společnosti PBS VB uhradit částku přesahující 600 000 000 Kč, to vše za situace, kdy výsledek hospodaření společnosti PBS VB za rok 2019 činil 180 178 174,71 Kč a finanční prostředky na jejích účtech ke konci roku 2019 činily 132 910 000 Kč. Vyplacením dividendy by se společnost PBS VB zbavila pravděpodobně téměř veškerého aktuálního zůstatku na svých bankovních účtech. Současně žalobkyně přijala společenstevní změny, kterými snížila počet členů svého představenstva a dozorčí rady na jednoho člena u každého orgánu a odvolala všechny stávající členy obou orgánů, kdy mnozí z nich patří ke klíčovým manažerům skupiny a zůstávají ve svých funkcích v orgánech jiných společností skupiny PBS.

Vzhledem k těmto skutečnostem Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 17. 7. 2020, č. j. 7 C 78/2020-832, rozhodl o nařízení předběžného opatření, kterým společnosti PBS VB uložil povinnost zdržet se vyplacení dividendy ve výši 150 000 000 Kč ve prospěch jejího jediného akcionáře, společnosti PBS GROUP; toto předběžné opatření však v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) o. s. ř. zaniklo patnáctým dnem po právní moci rozhodnutí o odepření uznání vydaného v tomto řízení.

Uvedené skutečnost podle názoru žalovaných vzbuzují důvodnou obavu, že se společnosti ze skupiny PBS (žalobkyně, PBS VB a PBS GROUP) připravují na provedení takových právních a faktických jednání se svým majetkem (případně je již provedly), která ve svém důsledku mohou podstatným způsobem snížit míru uspokojení pohledávky přiznané žalované 1) cizozemským rozsudkem a příkazem v exekučním řízení, případně mohou takové exekuční řízení učinit zcela neúčelným. Odklad právní moci by umožnil žalovaným dosáhnout nařízení předběžného opatření, kterým by byla žalobkyni a/nebo společnosti PBS VB uložena povinnost zdržet se dispozic s jejich majetkem, shledá-li soud nařízení takového předběžného opatření důvodným.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“.

V souladu s § 243 písm. b) o. s. ř. může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, a jeho právní moc proto odložil do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 4. 2021

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru