Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 7/2012Usnesení NS ze dne 16.08.2012

HeslaDovolání
Exekuce
Promlčení
Směnečný a šekový platební rozkaz
Směnky
Zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.7.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 2 o. s. ř.

§ 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

§ 110 odst. 1 obč. zák.

§ 175 odst. 1 o. s. ř.

§ 175 odst. 6 o. s. ř.

§ 206 odst. 1 o. s. ř.

§ 206 o...

více

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 7/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné AB - CREDIT a. s., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, identifikační číslo osoby 405 22 610, proti povinnému P. M., zastoupenému JUDr. Bedřichem Tichým, advokátem se sídlem v Prachaticích, Zlatá Stezka 145, pro 51.313.063,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 43 Nc 5918/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. srpna 2011, č. j. 19 Co 1584/2011- 96, takto:

Dovolání se zamítá.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným usnesením krajský soud změnil usnesení ze dne 13. 12. 2010, č. j. 43 Nc 5918/2009 - 60, ve výroku, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích částečně zastavil exekuci „nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 17. 9. 2009, č. j. 43 Nc 5918/2009 - 12, o vymáhání pohledávky ve výši 51.313.063,- Kč s 6 % úrokem p.a. z této částky od 3. 2. 1998 do zaplacení a směnečné odměny ve výši 171.043,- Kč“ (a jímž soud prvního stupně dále zamítl návrh povinného na úplné zastavení exekuce a rozhodl o nákladech řízení), tak, že návrh povinného na částečné zastavení exekuce zamítl. Odvolací soud dospěl na rozdíl od okresního soudu k závěru, že námitka promlčení vznesená povinným není důvodná, neboť na promlčení práva ze směnky přiznaného pravomocným směnečným platebním rozkazem se podle - již ustálené judikatury - použije § 110 odst. 1 obč. zák., a to i v případě, že směnka zajišťovala obchodněprávní vztah, a nikoliv § 408 obch. zák. (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 2010, sp. zn. 20 Cdo 436/2009). Oprávněný proto může podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci) nejpozději do deseti let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, přičemž směnečný platební rozkaz je vykonatelný uplynutím lhůty k plnění v něm stanovené, počítané od doručení žalovanému (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2599/98). Jestliže v daném případě byl směnečný platební rozkaz ze dne 11. 5. 1998, č. j. Sm 19/98 - 37, pro neurčitost a nesrozumitelnost nevykonatelný (jak dovodil Nejvyšší soud v usnesení 24. října 2007, č. j. 20 Cdo 3203/2006, jímž zrušil dřívější rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení s tím, že tuto chybu je možné opravit pouze podle § 164 věty druhé o. s. ř., ve spojení s § 174 odst. 4 o. s. ř. a § 175 odst. 2 o. s. ř., vydáním opravného usnesení v nalézacím řízení) a opravné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2007, č. j. Sm 19/98 - 64, bylo povinnému doručeno dne 11. 12. 2007 (právní moci nabylo dne 7. 4. 2008), počala povinnému běžet třídenní lhůta k plnění od 11. 12. 2007 a po jejím uplynutí desetiletá promlčecí doba podle § 110 odst. 1 obč. zák. Protože oprávněný podal návrh na nařízení exekuce dne 10. 9. 2009, k promlčení vymáhané pohledávky nedošlo a návrh povinného na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. tak není důvodný.

Povinný v dovolání, jehož přípustnost dovozuje z § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř., uplatnil dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tedy, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Namítá, že v daném řízení je vykonáván směnečný platební rozkaz a nikoliv rozsudek soudu vydaný v námitkovém řízení, jímž byl exekuční titul ponechán v platnosti. Směnečný platební rozkaz je tedy vykonatelný uplynutím stanovené lhůty k plnění počítané od doručení žalovanému, nikoliv od právní moci; pokud tedy byl ponechán v platnosti, je nutné i „občanskoprávní desetiletou lhůtu vykonatelnosti odvíjet již od doručení žalovanému a poté nastalé vykonatelnosti již v roce 1998“. Jestliže tedy oprávněná podala návrh na nařízení exekuce dne 10. 9. 2009, učinila tak opožděně po uplynutí promlčecí „lhůty“, a povinným vznesená námitka promlčení je tedy důvodná, neboť počátek běhu promlčecí doby soudem přiznaného práva nastal již v roce 1998. Podle názoru povinného na tom nemůže nic změnit skutečnost, že směnečný platební rozkaz byl opraven opravným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2007, č. j. Sm 1998 - 64. Protože tedy odvolací soud sice v daném případě použil správný právní předpis, avšak nesprávně jej vyložil, navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Oprávněná ve svém písemném vyjádření k dovolání uvedla, že rozhodným okamžikem pro počátek běhu desetileté promlčecí doby je den, kdy se exekuční titul stal vykonatelným. Přitom platí, že směnečný platební rozkaz se stává (vyjma výroku o nákladech řízení, proti němu je opravným prostředkem odvolání) vykonatelným a má účinky pravomocného rozsudku uplynutím tří dnů od jeho doručení, jestliže osoba k tomu legitimovaná nepodá včas námitky obsahující odůvodnění. Podáním námitek se v jimi vymezeném rozsahu odkládá právní moc a vykonatelnost směnečného platebního rozkazu. Na základě včasných a odůvodněných námitek pak nalézací soud v řízení rozhodne, že směnečný platební rozkaz zůstává zcela nebo zčásti v platnosti nebo že ho zrušuje a v jakém rozsahu. Vysloví-li soud, že jej ponechává v platnosti, nabude směnečný platební rozkaz vykonatelnosti dnem, kdy se rozsudek soudu o jeho ponechání v platnosti stane vykonatelným. Směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 5. 1998, č. j. Sm 19/98 - 37, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 27. 11. 2007, č. j. Sm 19/98 - 64, tak nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 19. 11. 2008, stejně jako rozsudek označeného soudu, kterým byl vydaný směnečný platební rozkaz ponechán v platnosti. Z toho vyplývá, že návrh na nařízení exekuce byl podán včas (dne 10. 9. 2009), neboť lhůta k jeho podání nemůže skončit dříve jak 19. 11. 2018. Oprávněná proto navrhla, aby dovolání bylo jako nedůvodné zamítnuto.

Dovolací soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou, účastníkem řízení, řádně zastoupeným advokátem a že je přípustné podle § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání není důvodné.

Právní posouzení je ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval (z podřazení skutkového stavu hypotéze normy vyvodil nesprávné závěry o právech a povinnostech účastníků).

Podle § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže výkon je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat. Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně (odst. 4 tohoto ustanovení).

Podle § 110 odst. 1 obč. zák. bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

Nejvyšší soud v odůvodnění usnesení ze dne 17. března 2008, sp. zn. 20 Cdo 2956/2006, uvedl, že směnečný platební rozkaz se stává (vyjma výroku o nákladech řízení, proti němuž je opravným prostředkem odvolání) vykonatelným - a má účinky pravomocného rozsudku (§ 159, § 159a o. s. ř.) - uplynutím tří dnů od jeho doručení, jestliže osoba k tomu legitimovaná nepodá včas námitky obsahující odůvodnění (srov. § 175 odst. 1, 3 o. s. ř.). Podáním takových námitek se v jimi vymezeném rozsahu odkládá právní moc a vykonatelnost směnečného platebního rozkazu. Na základě námitek - včasných a odůvodněných - pak (nalézací) soud v řízení podle § 175 odst. 4 o. s. ř. rozhodne, že směnečný platební rozkaz zůstává (zcela nebo zčásti) v platnosti nebo že ho zrušuje (a v jakém rozsahu). Vysloví-li soud, že jej ponechává v platnosti, nabude směnečný platební rozkaz vykonatelnosti dnem, kdy rozsudek soudu o jeho ponechání v platnosti se stane vykonatelným.

Ustanovení § 175 odst. 2 o. s. ř. odkazuje na obdobné užití § 174 odst. 4 o. s. ř. též na směnečný (šekový) platební rozkaz. Podle § 174 odst. 4 o. s. ř. při opravě chyb v psaní a v počtech, jakož i jiných zjevných nesprávností v platebním rozkazu se postupuje podle § 164 o. s. ř. Pokud se oprava týká výroku směnečného (šekového) platebního rozkazu (tedy samotného výroku či označení účastníků, kteří jsou ve výroku směnečného či šekového platebního rozkazu označeni jenom svými procesními rolemi), provede se opravným usnesením podle § 164 o. s. ř., které se doručí sporným stranám. Nastala-li v důsledku opravy obsahová změna opravovaného výroku ve věci samé, poběží od okamžiku právní moci opravného usnesení znovu lhůta k podání námitek (§ 204 odst. 1 o. s. ř. per analogiam). V opravném usnesení, týkajícím se výroku o věci samé ve směnečném platebním rozkazu, musí být žalovaný znovu poučen o možnosti podat námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu (§ 175 odst. 1 o. s. ř.) a účastníkům řízení musí být znovu poskytnuto poučení o možnosti podat odvolání proti výroku o nákladech řízení ve směnečném platebním rozkazu (§ 175 odst. 6 o. s. ř.) - k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 10/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Týká-li se oprava pouze výroku o nákladech řízení, běží od právní moci opravného usnesení nová lhůta k podání odvolání (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Ustanovení § 206 odst. 1, 2 o. s. ř. se - co do suspenzívních účinků námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu - použije v řízení o námitkách per analogiam (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna 2004, sp. zn. 29 Odo 1042/2003, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2004, pod číslem 176, a usnesení téhož soudu ze dne 24. dubna 2008, sp. zn. 20 Cdo 2897/2006).

V projednávané věci bylo již soudem prvního stupně zjištěno, že exekučním titulem je směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 5. 1998, č. j. Sm 19/98 - 37, v jehož záhlaví jsou jako žalovaní označeni 1) M. sport Velkoobchod s. r. o., Vodňanská 50, 383 01 Prachatice, IČO 48204340, a 2) P. M. Výrok exekučního titulu je formulován tak, že „žalovaný je povinen zaplatit žalobci ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto platebního rozkazu 51.313.063,- Kč (z toho 51.313.063,- Kč jistiny a 171.043,- Kč odměny ve výši 1/3 % směnečného peníze) s 6% úroky jdoucími z částky 51.313.063,- Kč od 3. 2. 1998 do zaplacení a nahradit žalobci v téže lhůtě náklady řízení v částce 1.006.844,- Kč“.

Opravným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2007, č. j. Sm 19/98 - 64, byl výrok směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 5. 1998, č. j. Sm 19/98 - 37, opraven tak, že „ žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení směnečného platebního rozkazu a) směnečný peníz ve výši 51.313.063,- Kč, b) 6 % p.a. úrok z částky 51.313.063,- Kč od 3. 2. 1998 do zaplacení, c) směnečnou odměnu ve výši 171.043,- Kč a d) náhradu nákladů řízení ve výši 1.006.844,- Kč“. K odvolání druhého žalovaného (povinného) bylo usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3. 2008, č. j. 5 Cmo 102/2008 - 75, citované opravné usnesení potvrzeno. Rozsudkem ze dne 22. 9. 2008, č. j. 13 Cm 593/2008 - 140, rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích o směnečných námitkách druhého žalovaného tak, že směnečný platební rozkaz vydaný Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 11. 5. 1998, č. j. Sm 19/98 - 37, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2007, č. j. Sm 19/98 - 64, ve vztahu žalobce proti druhému žalovanému ponechává v platnosti (výrok I.) a tomuto žalovanému uložil povinnost uhradit žalobci náklady námitkového řízení ve výši 362.063,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce (výrok II.); tento rozsudek nabyl v obou výrocích právní moci dne 19. 11. 2008. Proti jeho výroku II. podal druhý žalovaný odvolání, které pak podáním ze dne 3. 2. 2009 vzal výslovně zpět, a Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. 2. 2009, č. j. 6 Cmo 9/2009 - 152, řízení o odvolání zastavil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Jestliže se podáním námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu (v jimi vymezeném rozsahu) odkládá právní moc a vykonatelnost směnečného platebního rozkazu, pak je zřejmé, že nabyl-li rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 9. 2008, č. j. 13 Cm 593/2008 - 140, jímž rozhodl o směnečných námitkách druhého žalovaného (povinného) tak, že ponechává v platnosti směnečný platební rozkaz vydaný Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 11. 5. 1998, č. j. Sm 19/98 - 37, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2007, č. j. Sm 19/98 - 64, právní moci dne 19. 11. 2008, má stejným dnem účinky pravomocného rozsudku a je titulem pro výkon rozhodnutí (exekuci). Podal-li oprávněný návrh na nařízení exekuce dne 10. 9. 2009, je zřejmé, že námitka promlčení vznesená povinným není důvodná, neboť návrh byl podán včas v desetileté promlčecí době podle § 110 odst. 1 obč. zák.

Závěr odvolacího soudu, že předpoklady pro zastavení exekuce ohledně vymáhané pohledávky ve výši 51.313.063,- Kč s 6 % úrokem p.a. z této částky od 3. 2. 1998 do zaplacení a směnečné odměny ve výši 171.043,- Kč, nebyly splněny, neboť k jejímu promlčení nedošlo, je tak správný, byť při svém rozhodnutí nesprávně vycházel z toho, že rozhodující pro počátek běhu promlčecí doby podle § 110 odst. 1 obč. zák. je okamžik doručení opravného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2007, č. j. Sm 19/98 - 64, povinnému, od nějž běžela třídenní lhůta k plnění a po jejím uplynutí desetiletá promlčecí doba podle § 110 odst. 1 obč. zák.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu je věcně správné, Nejvyšší soud dovolání povinného zamítl (§ 243b odst. 2 věta před středníkem o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. srpna 2012

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru