Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 690/2004Usnesení NS ze dne 24.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.690.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 690/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Finančního úřadu v J. proti povinnému F. H., pro 45.888,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. E 2286/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 10. 2003, č.j. 25 Co 340/2003-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 21. 7. 2003, č.j. E 2286/2001-68, jímž Okresní soud v Jičíně nařídil podle výkazu nedoplatků ze dne 15. 6. 2000, č.j. 135164/00/009915/4951, k uspokojení pohledávky 45.888,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k označeným nemovitostem.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby byla (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“). Zvolil-li si dovolatel zmocněncem advokáta (notáře) až poté, co sám podal dovolání, je podmínka povinného zastoupení splněna, jestliže advokát (notář) nahradil nebo doplnil již učiněné podání vlastním podáním, popř. jestliže soudu sdělil, že se s podáním zastoupeného účastníka ztotožňuje.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a ze spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 5. 12. 2003, č.j. E 2286/2001-86, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; obsahem usnesení bylo i poučení, že řízení bude zastaveno, nepředloží-li ve stanovené lhůtě plnou moc advokáta a jím sepsané dovolání.

Podáním ze dne 18. 1. 2004 povinný požádal o prodloužení lhůty k odstranění nedostatku zastoupení „alespoň na 30 dnů.“ Soud prvního stupně žádosti vyhověl (přípisem ze dne 21. 1. 2004, doručeným 3. 3. 2004, informoval dovolatele, že lhůtu prodlužuje do 19. 2. 2004); dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. března 2005

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru