Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 678/2019Usnesení NS ze dne 10.04.2019

HeslaProdej movitých věcí a nemovitostí
Exekuce
Poplatky soudní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.678.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 678/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 1788/60, proti povinnému M. S., narozenému XY, bytem XY, pro 800 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Jurajem Podkonickým, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 126584/08, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 13. 7. 2018, č. j. 15 Co 212/2018-85, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 18. 4. 2018, č. j. 067 EX 126584/08-72, kterým soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., určil výslednou cenu nemovitých věcí povinného a jejich příslušenství (specifikovaných ve výroku I. a II. usnesení) částkou 201 100 Kč (výrok III.) a nezjistil věcné břemeno, výměnek ani nájemní, pachtovní či předkupní právo, které prodejem v dražbě nezanikne (výrok IV.).

Povinný podal proti rozhodnutí odvolacího soudu dne 25. 10. 2018 dovolání. Podáním dovolání vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1. 10. 2018 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], který činí podle položky 23 bodů 8 a 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Usnesením soudního exekutora ze dne 19. 11. 2018, č. j. 067 EX 126584/08-126, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 28. 1. 2019, č. j. 15 Co 414/2018-211, byl zamítnut návrh povinného na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce pro toto dovolací řízení (rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 2. 2019). Nejvyšší soud usnesením ze dne 5. 3. 2019, sp. zn. 20 Cdo 678/2019, vyzval povinného, aby uhradil soudní poplatek, povinný jej však ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 4. 2019

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru