Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 648/2013Usnesení NS ze dne 16.04.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.648.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

čl. II bod 12 předpisu č. 7/2009 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 648/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a. s., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Tyršova 1438/38, identifikační číslo osoby 278 26 597, zastoupené Mgr. Františkem Kaletou, advokátem se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Sadová 553/8, proti povinné M. J., zastoupené JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem v Praze 5, Štefánikova 75/48, pro peněžité plnění, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 76 EXE 2075/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 7. 2012, č. j. 12 Co 432/2012-73, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Odvolací soud napadeným rozhodnutím podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění od 1. 11. 2009, odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 22. 9. 2011, č. j. 76 EXE 2075/2011-15, kterým soud prvního stupně nařídil exekuci na majetek povinné a jejím provedením pověřil JUDr. Jana Grosama, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 6. Rozhodnutí odvolacího soudu povinná prostřednictvím svého advokáta napadla, ač řádně poučena o jeho nepřípustnosti, dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz. Čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř., lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Podle Části první, Čl. II Přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu (vyhlášeným) vydaným po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení již ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce). Jestliže tedy v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinného 20. 7. 2012, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. dubna 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru