Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 64/2001Usnesení NS ze dne 07.02.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.64.2001.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 64/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci péče o nezletilou A. R., narozenou 21. března 1991, zastoupenou Okresním úřadem v J. n. N. jako opatrovníkem, dceru matky E. K., a otce V. R., o výživné na nezletilou, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. Nc 940/97, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 9. března 2000, č.j. 30 Co 104/2000 - 195, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 9. března 2000, č.j. 30 Co 104/2000-195, odmítl odvolání, jímž otec dítěte napadl rozsudek ze dne 9. prosince 1999, č.j. Nc 940/97-182, kterým Okresní soud v Jablonci nad Nisou stanovil rozsah vyživovací povinnosti k nezletilé A.

Proti usnesení odvolacího soudu podal otec dítěte dovolání.

Protože při podání dovolání nebyl otec zastoupen advokátem a neprokázal, že sám má právnické vzdělání, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 29. září 2000, č.j. Nc 940/97 - 230, doručeným dne 12. října 2000, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení do čtrnácti dnů odstranil; v odůvodnění usnesení odkázal na usnesení ze dne 16. srpna 2000, č.j. Nc 940/97-227 (doručené otci dne 21. srpna 2000), kterým byl (ve vztahu k dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 27. března 2000, č.j. 30 Co 131/2000-204, vydanému v téže věci týkající se práv a povinností k nezletilé A.) vyzván k tomu, aby si zvolil zástupce z řad advokátů a předložil plnou moc.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen "o.s.ř.").

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být dovolání advokátem i sepsáno (srov. § 241 odst. 2 větu druhou o.s.ř.).

Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač k tomu byl řádně vyzván a o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 7. února 2001

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru