Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 599/2000Usnesení NS ze dne 31.01.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.599.2000.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 599/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatelky J. Ž., a dalších účastníků 1) O. p. ú. R. n. K., 2) České republiky - v. s., zastoupené V. ú. p. p. z., 3) L. Č. r., 4) P. f. Č. r., o opravném prostředku proti rozhodnutím Okresního pozemkového úřadu v R. n. K. ze dne 18. května 1998, č.j. PÚ 964/98-3921 VA (1330/00/3), a ze dne 21. dubna 1998, č.j. PÚ 900/98-3917 VA (1330/00/2), vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Ca 89/98, o "dovolání" navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 1999, č.j. Na 112/99-9, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 12. února 1999, č.j. 30 Ca 89/98-24, potvrdil v záhlaví uvedená rozhodnutí pozemkového úřadu, jimiž bylo podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto, že navrhovatelka není vlastnicí specifikované nemovitosti.

Usnesením ze dne 27. září 1999, č.j. Na 112/99-9, Vrchní soud v Praze - s odkazem na ustanovení § 250s a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "o.s.ř."), zastavil řízení o "odvolání" proti výše uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové.

Navrhovatelka se podáním ze dne 27. října 1999, označeným jako dovolání, domáhala zrušení usnesení vrchního soudu.

Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 o.s.ř.).

Správní soudnictví podle části páté občanského soudního řádu je (s výjimkami vyjmenovanými v § 250s odst. 2 o.s.ř.) řízením jednostupňovým. Soud, který rozhoduje o věcech správního soudnictví, není ani soudem prvního stupně, ani soudem odvolacím (shodně srov. rozhodnutí uveřejněná pod čísly 38/1994, 1/1996 a 21/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodnutí vrchního soudu v této věci tedy není rozhodnutím "odvolacího" soudu; již proto je jeho přezkum Nejvyšším soudem vyloučen. Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání opravného prostředku podaného proti takovému rozhodnutí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o.s.ř.).

Navrhovatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, u ostatních účastníků však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2001

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru