Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5435/2016Usnesení NS ze dne 20.02.2017

HeslaZastavení exekuce
Přikázání pohledávky
KategorieB
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5435.2016.1
Dotčené předpisy

§ 58 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb. ve znění od 01.09.2015


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5435/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné CENTRAL GROUP 23. investiční a. s., se sídlem v Praze 4, Na Strži 65/1702, identifikační číslo osoby 63999102, proti povinnému Ing. S. P., MBA, pro 3 750 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Jany Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4, pod sp. zn. 095 Ex 1524/15, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2016, č. j. 16 Co 330/2016-159, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2016, č. j. 16 Co 330/2016-159, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka JUDr. Jana Tvrdková, Exekutorský úřad Praha 4, usnesením ze dne 7. 7. 2016, č. j. 095 Ex 1524/15-147, rozhodla tak, že se nahrazuje vůle povinného písemně vypovědět smlouvu o penzijním připojištění (o doplňkovém penzijním spoření) číslo 502901073 uzavřenou mezi povinným a penzijní společností Penzijní společnost České pojišťovny, a. s., a nahrazuje se vůle povinného k žádosti o výplatu odbytného ze smlouvy o penzijním připojištění (o doplňkovém penzijním spoření) č. 502901073 na účet úschov soudní exekutorky ve výroku popsaný. V odůvodnění rozhodnutí uvedla, že ke zvolenému způsobu exekuce přistoupila poté, kdy způsoby exekuce podle § 58 odst. 2 písm. a) až b) ex. řádu nevedly k uspokojení vymáhané pohledávky.

Městský soud v Praze napadeným rozhodnutím změnil usnesení soudní exekutorky tak, že se nenahrazuje vůle povinného písemně vypovědět smlouvu o penzijním připojištění (o doplňkovém penzijním spoření) č. 502901073 uzavřenou mezi povinným a penzijní společností České pojišťovny, a. s., a nenahrazuje se vůle povinného k žádosti o výplatu odbytného ze smlouvy o penzijním připojištění (o doplňkovém penzijním spoření) č. 502901073 na účet úschov soudní exekutorky ve výroku uvedený. Uvedl, že dne 1. 9. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ex. řád“), který ve svém článku III pod bodem 21 změnil dosavadní znění § 58 odst. 2 ex. řádu tak, že exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky povinného lze nadále vést ale právě s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření. Protože exekuční návrh byl soudní exekutorce doručen 29. 9. 2015, nemohla soudní exekutorka zvolit uvedený způsob exekuce.

Oprávněná v dovolání namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), neboť § 58 odst. 2 ex. řádu umožňuje provést exekuci přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle § 58 odst. 2 písm. a) a b) ex. řádu. Navrhla, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“., a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a že jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť dovolací soud se dosud nezabýval výkladem § 58 odst. 2 ex. řádu ve znění účinném od 1. 9. 2015 ve vztahu k přikázání pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, na němž napadené rozhodnutí závisí, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a), b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Takové vady se však z obsahu spisu nepodávají.

Právní posouzení věci ve smyslu ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle právní normy (práva hmotného i procesního), jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Podle § 58 odst. 1 ex. řádu exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.

Podle § 58 odst. 2 ex. řádu ve znění účinném od 1. 9. 2015 nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně

a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a),

c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a

d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).

Podle § 58 odst. 3 ex. řádu ve znění účinném od 1. 9. 2015 způsob provedení exekuce určí exekutor. Na návrh povinného nebo s jeho souhlasem lze exekuci provést i v jiném pořadí, než stanoví odstavec 2 písm. a) až d).

V souzené věci byl exekuční návrh soudní exekutorce doručen 29. 9. 2015. Protože se jedná o vymáhání peněžité částky, vyplývá způsob provedení exekuce z citovaného § 58 odst. 2 ex. řádu ve znění účinném od 1. 9. 2015; toto ustanovení stanoví, v jakém pořadí mají být jednotlivé způsoby provedení exekuce zvoleny. Předně je tak třeba zvolit způsob uvedený pod písm. a) citovaného ustanovení, k další skupině způsobů provedení exekuce smí soudní exekutor přistoupit tehdy, nepostačuje-li předchozí zvolený způsob. K provedení exekuce způsoby uvedenými v § 58 odst. 2 písm. b) ex. řádu tak smí soudní exekutor přistoupit v případě, že povinný ani jeho manželka nemají žádný účet u peněžního ústavu, popř. by zvolený způsob provedení exekuce nevedl v přiměřené době k úplnému uspokojení pohledávky oprávněného. Z § 58 odst. 2 písm. c) ex. řádu dále vyplývá, že soudní exekutor může jako způsob provedení exekuce zvolit přikázání pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písm. a) a b).

Dospěl-li odvolací soud k závěru, že soudní exekutorka nemůže uvedeným způsobem exekuci vést, je jeho právní závěr nesprávný.

Nejvyšší soud proto usnesení odvolacího soudu zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. ex. řádu).

Soudy nižších stupňů jsou vázány právním názorem dovolacího soudu (§ 243g odst. 1 věta první o. s. ř. ve spojení s § 226 odst. 1 téhož zákona).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru