Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 543/2002Usnesení NS ze dne 27.08.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:20.CDO.543.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 242 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 543/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Městské části P., proti povinnému P. N., vyklizením bytu bez náhrady, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 3764/2000, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2001, č. j. 64 Co 388/2001-28, takto:

I. Nejvyšší soud vyzývá dovolatele, aby ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení, a to tak, že Nejvyššímu soudu předloží procesní plnou moc prokazující, že je v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně doklad potvrzující, že sám má právnické vzdělání.

II. V případě, že si dovolatel zvolí advokáta, je nutné, aby tento advokát již podané dovolání ve lhůtě uvedené v odstavci I. výroku také podepsal, vlastnoručně podepsaným podáním se s ním ztotožnil, nebo je nahradil podáním vlastním.

III. Nebude-li ve stanovené lhůtě odstraněn nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 28. prosince 2000, č. j. E 3764/2000-3, jímž obvodní soud nařídil výkon rozhodnutí (rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. září 1999, č.j. 24 C 151/99-6) vyklizením bytu povinného.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy I (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Jelikož napadené rozhodnutí bylo vydáno po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně bylo vydáno dne 28. prosince 2000), je Nejvyšší soud povinen projednat i dovolání v této věci a rozhodnout o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. prosince 2000 (dále též jen „o. s. ř.“).

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, při podání dovolání však nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty prvé o. s. ř., musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná.

Vzhledem k tomu, že povinný v dovolacím řízení zastoupen není a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud ve shodě s ustanovením § 243c, § 43 odst. 1 a § 104 odst. 2 věty první o. s. ř. dovolatele vyzývá ke zhojení výše uvedeného nedostatku. Nebude-li výzvě soudu ve stanovené lhůtě vyhověno, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243c, § 43 odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastaví.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. května 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru