Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 538/2017Usnesení NS ze dne 04.04.2017

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.538.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 538/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovu v exekuční věci oprávněné ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Duhová č. 1/425, identifikační číslo osoby 272 32 433, zastoupené Mgr. Jaroslavem Trkovský, advokátem se sídlem v Lounech, náměstí Míru č. 124, proti povinné A. H., S., pro 65 230,38 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 16 EXE 448/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 12. 2015, č. j. 24 Co 445/2015-391, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 10. 3. 2015, č. j. 16 EXE 448/2010-353, kterým Okresní soud v Jičíně nevyhověl žádosti povinné o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro odvolací řízení. Uzavřel, že povinná ani nezpochybnila závěr okresního soudu, že s ohledem na rozsah vlastnictví k nemovitých věcí, není u ní naplněn důvod pro osvobození od placení soudních poplatků a nejsou tak dány ani podmínky pro ustanovení zástupce.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná měla právnické vzdělání. Povinná v dovolání požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a žádost blíže neodůvodnila.

Protože dovolání směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením okresního soudu) žádosti povinné o ustanovení zástupce pro odvolací řízení, potažmo pro řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce, Nejvyšší soud nejprve sám přistoupil k posouzení, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání [srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015 (uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

Podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“), účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků a jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů, předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce z řad advokátů pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem.

V souladu s § 138 o. s. ř. podmínkou pro (částečné) osvobození od soudních poplatků je, že to odůvodňují poměry účastníka a současně nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Povinná v žádosti o osvobození od placení soudních poplatků založené na čl. 299 a 302 spisu, požadovala, aby soud z důvodu procesní ekonomie při rozhodování vyšel z údajů již uvedených v Prohlášení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech ze dne 14. 11. 2014, které povinná poskytla v řízení vedeném u okresního soudu pod sp. zn. 6 C 19/2007, ke které připojila daňové přiznání z příjmu fyzických osob za rok 2013, opisy rozpisů bezhotovostní platby SIPO za rok 2013 a za období leden až září 2014, čestné prohlášení ze dne 3. 1. 2013 a řadu výpisů z katastru nemovitostí, prokazující její vlastnické či spoluvlastnické právo k nemovitým věcem v katastrálním území S., H. R. nad J., M. B. a R.

Bylo-li přitom soudy zjištěno z předkládaného daňového přiznání, že základ daně z podnikání v roce 2013 činil 84 286 Kč a daň po uplatnění slev činila 0 Kč a z Potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech vyplynulo, že podniká od roku 2005 dosud (což bylo dovolacím soudem ověřeno ze živnostenského rejstříku), a za období od roku 2005 do roku 2013 dosahovala průměrného ročního zdanitelného příjmu ve výši 130 047 Kč, přičemž pokles ve zdanitelném příjmu pro rok 2013 blíže neobjasnila, pak s ohledem na výdaje na úhradu měsíčních nákladů za základní služby spojené s bydlením ve výši 13 430 Kč, úhradu daně z nemovitých věcí vyměřenou za období 2010 až 2013, tvrzenou úhradu soudního poplatku ve výši 47 560 Kč, nákladů na pohřeb sestry povinné ve výši 20 000 Kč, které řešila finanční půjčkou přesahující v součtu 320 000 Kč, lze mít důvodné pochybnosti o úplnosti předkládaných údajů, z nichž vyplývá, že měsíční příjem povinné po celou dobu podniká nepřesáhl nikdy ani její výdaje spojené pouze s bydlením. Lze tak mít za nejasné z jakých skutečných prostředků hradí náklady na živobytí, které se skládají i z jiných výdajů než těch spojených s bydlením. Reálné příjmy povinná neobjasnila ani v podání došlém dovolacímu soudu 29. 3. 2017. I když povinná doložila výpisy z katastru nemovitostí a není pochyb, že je vlastnicí či spoluvlastnicí řady nemovitých věcí, příjem z jejich držby netvrdila a nevyplynul ani z obsahu spisu, proto nelze spekulovat o jeho výši.

Protože dovolatelka věrohodně nedoložil své osobní, majetkové ani výdělkové poměry, nelze uzavřít, že by jeho poměry odůvodňovaly (byť částečné) osvobození od soudních poplatků. Nejsou proto ani splněny předpoklady pro to, aby byl dovolateli v dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů ve smyslu § 138 a § 30 o. s. ř.

Jelikož povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku ani přes výzvu Nejvyššího soudu nedošlo (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, č. j. 20 Cdo 538/2017-442), Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru