Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5358/2017Usnesení NS ze dne 28.11.2017

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5358.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5358/2017-52

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné Generali Pojišťovny a.s., identifikační číslo osoby 61859869, sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, zastoupená Mgr. Josefem Veverkou, advokátem, sídlem Za Poříčskou branou 214/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, proti povinnému I. H., P., tč. ve VTOS Věznice Pankrác, se sídlem Soudní 1/988, 140 57 Praha 4 – Nusle, o návrhu povinného na zastavení exekuce pro 1.627,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, pod sp. zn. 134 EX 01362/11, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2017, č. j. 15 Co 381/2017-39, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Odůvodnění (jen stručné dle § 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesením ze dne 28. 8. 2017, č. j. 15 Co 381/2017-39, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 26. 5. 2017, č. j. 73 EXE 1374/2011-27, kterým byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Ing. Jiřím Proškem, Exekutorský úřad Plzeň-město, pod sp. zn. 134 EX 01362/11.

Proti tomuto rozhodnutí podal povinný dovolání.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. (čl. II. bod 1, a contr. bod 7., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., jakož i čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen „o. s. ř.“, jestliže směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému dne 28. 8. 2017, přičemž řízení o exekuční výkon rozhodnutí bylo zahájeno dne 17. 2. 2011.

Dovolatel nedostál své povinnosti být zastoupen advokátem pro dovolací řízení (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), a – navzdory výzvě Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 25. 9. 2017, č. j. 73 EXE 1374/2011-49, doručené mu dne 2. 10. 2017 (č. l. 50) – plnou moc prokazující právní zastoupení nepředložil (ani nepožádal o ustanovení zástupce z řad advokátů). Stejně tak nedoložil vlastní právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.], jež se ani z připojeného spisu nepodává.

Zastoupení advokátem jako zvláštní procesní podmínka dovolacího řízení představuje obligatorní předpoklad, bez jehož splnění o dovolání rozhodnout nelze. Vada řízení – ač dříve odstranitelná – stala se tak vzhledem k uplynutí zákonem určené lhůty pro podání dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) již vadou nezhojitelnou.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného zastavil dle ustanovení § 241b odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř.

Učinil tak rozhodnutím předsedy senátu, a jen se stručným odůvodněním podle ustanovení § 243f odst. 2, 3 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru