Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 5196/2015Usnesení NS ze dne 16.05.2016

HeslaExekuce
Ustanovení zástupce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.5196.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 5196/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Stavebního bytového družstva Krušnohor, se sídlem v Mostě, Čsl. armády 1766/84, identifikační číslo osoby 00043257, zastoupeného JUDr. Václavem Valným, advokátem se sídlem v Mostě, Čsl. armády 1766/84, proti povinným 1) H. I., a 2) J. I., pro 38 044 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 2996/2012, o dovolání povinné 1) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 6. 2015, č. j. 14 Co 360/2015-125, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 10. 4. 2015, č. j. 43 EXE 2996/2012-117, kterým Okresní soud v Mostě zamítl žádost povinné 1) o ustanovení advokáta k ochraně jejích zájmů pro řízení o návrhu povinných na zastavení exekuce. Uvedl, že povinní sice splňují podmínky pro osvobození od soudních poplatků, ani nelze uzavřít, že jimi podaný návrh na zastavení exekuce by byl zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, ale již dvě jim ustanovené zástupkyně musely být soudem zproštěny funkce, protože s nimi povinní nespolupracovali. Důsledkem tohoto postoje povinných je situace, kdy řízení o zastavení exekuce se neúměrně protahuje. Nelze sice dovodit, že by se povinní žádostmi snažili dosáhnout prodloužení řízení, důsledky jejich počínání jsou však prakticky stejné.

Povinná 1) (dále jen „povinná“) napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána. Povinná v dovolání požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Protože dovolání směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodováno o ustanovení zástupce pro řízení, a tedy prvotním cílem dovolatelky je zajistit si zastoupení pro řízení o jejím návrhu na zastavení exekuce, Nejvyšší soud nejprve sám přistoupil k posouzení, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání [srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015 (uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

Podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále „o. s. ř.“, účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků a jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů, předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce z řad advokátů pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem.

V souladu s § 138 o. s. ř. podmínkou pro (částečné) osvobození od soudních poplatků je, že to odůvodňují poměry účastníka a současně nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Účastník občanského soudního řízení uplatňuje ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. právo svévolně tehdy, činí-li procesní úkony nikoliv v zájmu ochrany svých subjektivních práv, ale jen zlovolně (při vědomí, že tím svá práva neochrání a ani ochránit nechce) a se záměrem způsobit jinému škodu nebo jinou újmu, popřípadě alespoň procesní obtíže. Pro závěr, zda se jedná ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. o svévolné uplatňování práva, je třeba použít v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení nebo v dovolacím řízení stejná (shodná) hlediska [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013 (uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 27. 1. 2014, č. j. 43 EXE 2996/2012-60, pravomocným ke dni 15. 2. 2014, ustanovil povinným k ochraně jejich zájmů zástupkyní advokátku JUDr. Marcelu Dřevěnou. JUDr. Dřevěná dne 5. 3. 2014 požádala o zrušení ustanovení z důvodu, že mezi ní a klienty došlo k narušení důvěry, neboť jí odmítají předložit doklady potřebné k tomu, aby je mohla řádně zastupovat (viz podání na č. l. 67). Okresní soud v Mostě proto následně usnesením ze dne 18. 3. 2014, č. j. 43 EXE 2996/2012-63, pravomocným ke dni 9. 4. 2014, ustanovení JUDr. Dřevěné zástupkyní povinných zrušil a ustanovil povinným k ochraně jejich zájmů v exekučním řízení zástupkyní advokátku Mgr. Janu Kučerovou. Mgr. Kučerová dne 22. 10. 2014 požádala o zrušení ustanovení z důvodu, že jí povinní neposkytují potřebnou součinnost, komunikace s nimi je velice složitá, na odpověď či součinnost čeká i několik dní, což za situace vázanosti lhůtami stanovenými soudem je velice problematické k poskytování adekvátní právní služby (viz podání na č. l. 94). Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 28. 1. 2015, č. j. 43 EXE 2996/2012-104, ustanovení Mgr. Kučerové zástupkyní povinných zrušil, rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 3. 2015. Při jednání soudu dne 10. 4. 2015 ve věci návrhu povinných na zastavení exekuce (viz protokol na č. l. 115 p. v.) povinná v závěru po provedeném dokazování opětovně požádala o ustanovení advokáta; soud její žádost zamítl, povinná se na místě odvolala a následně bylo jednání odročeno za účelem postoupení spisu odvolacímu soudu. Žádost ani odvolání proti neustanovení zástupce povinná nezdůvodnila (pouze uvedla, že buď bude mít advokáta, nebo nebude vůbec mluvit).

Vzhledem k tomu, že povinná opakovaně žádá o ustanovení advokáta, předchozí dvě ustanovení byla zrušena z důvodu nespolupráce povinné s ustanovenými advokátkami, povinná si proti předchozím (resp. poslednímu) zrušení nepodala opravný prostředek, v jehož rámci by vyjádřila a zdůvodnila případný nesouhlas s postupem soudu, a po skončeném dokazování muselo být jednání soudu právě v důsledku nové a nijak neodůvodněné žádosti povinné o ustanovení zástupce odročeno, nelze než uzavřít, že takové ve své podstatě obstrukční jednání a chování je zneužitím procesního institutu ustanovení zástupce a opětovná žádost povinné o ustanovení zástupce je svévolným uplatňováním práva.

Za těchto okolností nejsou na straně povinné splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení, protože i takové dovolání je třeba s poukazem na shora uvedenou judikaturu dovolacího soudu posoudit jako svévolné uplatňování práva.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně (usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 24. 9. 2015, č. j. 43 EXE 2996/2012-132) nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 16. května 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru