Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 513/2002Usnesení NS ze dne 29.05.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:20.CDO.513.2002.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 237 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 238a odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 239 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 513/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Ing. Dr. Z. K. proti žalované V., a.s., o návrhu žalobce na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 184/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.10.2001, č.j. 16 Co 248/2001 - 41, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh žalobce na povolení obnovy řízení; ve shodě se soudem prvního stupně měl za to, že důvod obnovy nemůže být založen na tom, že nebylo provedeno dokazování ohledně těch skutečností, které byly účastníkem řízení označeny, avšak soudem byly pokládány za nerozhodné.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce (zastoupen advokátem) dovoláním, v němž namítl, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Otázka, zda je či není „relevantním důkazem“ pro obnovu řízení znalecký posudek, který byl vypracován žalobcem až po skončení původního řízení „pouze proto, že jej soudy obou stupňů v řádném řízení odmítly jako důkaz provést“, nebyla dle přesvědčení dovolatele dosud uspokojivě v rozhodování dovolacího soudu řešena, v důsledku čehož má po právní stránce zásadní význam.

Žalovaná navrhla, aby dovolání bylo zamítnuto.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 1.1.2001 - dále jen „o.s.ř.“).

Podle bodu 16. téže hlavy pak platí, že návrhy na obnovu řízení proti rozhodnutím vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Jestliže v původním řízení, o jehož obnovu jde, bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 29.4.1998, č.j. 19 C 77/96-173, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.9.1998, č.j. 16 Co 282/98-189, pak odvolací soud právem projednal odvolání žalobce „podle dosavadních předpisů“, v důsledku čehož - podle citovaných ustanovení (oproti zjevnému očekávání žalobce) - bylo nutno naložit stejně i s dovoláním, byť směřovalo proti rozhodnutí vydanému po 1.1.2001.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští; přípustnost dovolání proti usnesení je upravena v ustanoveních § 237, § 238a a § 239 o.s.ř.

O žádný z důvodů přípustnosti dovolání vyjmenovaných v § 238a o.s.ř. v dané věci nejde; ustanovení § 238a odst. 1 písm. a/ nepřichází v úvahu proto, že napadené usnesení není usnesením měnícím (ale potvrzujícím), a ustanovení § 238a odst. 1 písm. b/ až f/ proto, že je nelze podřadit těm, jež jsou zde (jako usnesení, proti nimž je dovolání přípustné) vyjmenována.

Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 239 odst. 1, 2 o.s.ř., jež dopadá na situace potvrzujících rozhodnutí, neboť na jeho základě může být dovolání přípustné jen proti usnesením ve věci samé, a tato podmínka v daném případě splněna není (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné pod č. 61/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Protože vady řízení podle § 237 odst. 1 o.s.ř. nebyly dovoláním namítány a z obsahu spisu se nepodávají, není dovolání přípustné ani podle tohoto ustanovení.

Dovolání, které není přípustné, nemůže Nejvyšší soud než podle § 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. odmítnout.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první (per analogiam) o.s.ř.; žalované jíž by příslušela jejich náhrada, však ve stadiu dovolacího řízení prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2002

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru