Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 500/2016Usnesení NS ze dne 27.06.2016

HeslaZastoupení
Zastavení řízení
Exekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.500.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 500/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Stavebního bytového družstva Těšíňan, se sídlem v Českém Těšíně, nábřeží Míru 1883/22b, identifikační číslo osoby 00398675, proti povinnému J. G., Č. T., pro 15 475 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 48 E 46/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2015, č. j. 10 Co 4/2015-75, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 3. 12. 2014, č. j. 48 E 46/2011-68, kterým Okresní soud v Karviné vyzval povinného, aby si ve lhůtě jednoho roku ode dne doručení tohoto usnesení převzal v usnesení blíže specifikované movité věci z úschovy soudu a současně povinného poučil, že pokud movité věci ve stanovené lhůtě nepřevezme, připadnou státu.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 2. 6. 2015, č. j. 48 E 46/2011-84, Okresní soud v Karviné vyzval povinného, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím ve lhůtě 15 dnů od doručení podal řádné dovolání; současně jej poučil, že nebude-li zastoupen advokátem, soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinnému doručeno dne 8. 6. 2015. Na výzvu soudu reagoval povinný podáním ze dne 22. 6. 2015, ve kterém uvádí, že podmínku zajištění zástupce nemůže splnit, neboť „je mu systematicky znemožněno, aby se mohl bránit právními prostředky proti soudní mafii a jiným pachatelům trestné činnosti“, a ve kterém dále blíže rozepisuje skutkový stav jako doplnění původního dovolání, na kterém i nadále trvá. Povinný tak ve stanovené lhůtě nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku i přes výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru