Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4958/2017Usnesení NS ze dne 01.12.2017

HeslaExekuce
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.4958.2017.1
Dotčené předpisy

§ 261a o. s. ř.

§ 40 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4958/2017-73

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Ivany Kudrnové v exekuční věci oprávněného Z. H., P., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Procházkou, advokátem se sídlem v Plzni, Rooseveltova č. 49/16, proti povinné K. M., P. – L., zastoupené JUDr. Ing. Miroslavem Silovským, advokátem se sídlem v Plzni, Karlova č. 211/5, pro 59 016 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 77 EXE 2961/2016, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. června 2017, č. j. 61 Co 194/2017-53, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

K odvolání povinné Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 9. června 2017, č. j. 61 Co 194/2017-53, potvrdil usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 10. dubna 2017, č. j. 77 EXE 2961/2016-41. Dospěl k závěru, že když je exekučním titulem rozhodnutí vydané v občanském soudním řízení, může podle něj být nařízena exekuce i tehdy, pokud neobsahuje všechny potřebné předpoklady materiální vykonatelnosti předvídané v ustanovení § 261a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jestliže lze tyto chybějící, nepřesné apod. údaje doplnit postupem podle ustanovení § 261a odst. 2 a 3 o. s. ř. Tímto způsobem lze nahradit i nedostatečně přesné určení lhůty k plnění (viz § 261a odst. 2 o. s. ř.), které absentuje v exekučním titulu, na základě kterého byla nařízena předmětná exekuce.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, ve kterém s odkazem na judikaturu dovolacího soudu a Ústavního soudu namítá, že formulace výroku soudního rozhodnutí musí být bezvýhradně určitá a srozumitelná. Exekuční titul, na základě kterého byla předmětná exekuce nařízena, ovšem uvedenému požadavku nevyhovuje, neboť z něj není zřejmé, kdy má povinná začít hradit splátky. Z uvedeného důvodu proto není exekuční titul vykonatelný a nelze na základě něj vést exekuci. Jakékoliv jednostranné soukromoprávní jednání oprávněného (výzva k plnění apod.) nemůže absenci uvedeného údaje nahradit. Navrhuje proto, aby dovolací soud usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. června 2017, č. j. 61 Co 194/2017-53, zrušil, exekuci vedenou JUDr. Zdeňkem Zítkou, Exekutorský úřad Plzeň-město, pod sp. zn. 108 EX 6257/16, zamítl a oprávněnému uložil povinnost povinné uhradit náklady řízení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 29. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné, neboť postup obecných soudů při posouzení otázky absence pariční lhůty v exekučním titulu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2008, sp. zn. 20 Cdo 3386/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2009, sp. zn. 20 Cdo 3035/2007), a není ani důvod, aby odpovídající právní otázka byla posouzena jinak (srov. § 237 o. s. ř.).

Nejvyšší soud ve výše uvedené judikatuře dospěl k závěru, že neobsahuje-li exekuční titul všechny předpoklady materiální vykonatelnosti uvedené v ustanovení § 261a odst. 1 o. s. ř., může podle něj být exekuce nařízena jen v případě, že chybějící údaje nebo údaje v něm uvedené nepřesně, nesrozumitelně nebo neurčitě lze doplnit nebo nahradit postupem podle ustanovení § 261a odst. 2 a 3 o. s. ř. a ustanovení § 40 odst. 2 a 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ex. řád“). Není-li možné z exekučního titulu náležitosti materiální vykonatelnosti uvedené v ustanovení § 261a odst. 1 dovodit ani výkladem s přihlédnutím k povaze uložené povinnosti nebo ke způsobu exekuce, nemůže takový titul být způsobilým podkladem pro nařízení exekuce.

Podle ustanovení § 40 odst. 2 ex. řádu neobsahuje-li exekuční titul určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti uložené exekučním titulem je třeba splnit do 3 dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

Ze shora zmíněného vyplývá, že povinnou namítaný nedostatek exekučního titulu v podobě absence pariční lhůty je odstranitelný postupem podle ustanovení § 40 odst. 2 ex. řádu. Odkazy dovolatelky na rozhodnutí dovolacího soudu a Ústavního soudu týkající se postupu ohledně nesrozumitelných, nejednoznačných anebo neurčitých výroků soudních rozhodnutí proto na posuzovanou věc nejsou přiléhající.

S ohledem na výše uvedené proto v dovolacím řízení nelze pokračovat a Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 12. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru