Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 484/2001Usnesení NS ze dne 18.07.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.484.2001.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 484/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné I., s. r. o., proti povinné J. Z., prodejem movitých věcí pro částku 8.528,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 E 1018/99, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. srpna 2000, č. j. 13 Co 1125/2000-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 8. 2000, č. j. 13 Co 1125/2000-38, odmítl jako opožděné odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Havířově - pobočky v Karviné ze dne 27. 8. 1999, č. j. 125 E 1018/99-7, kterým byl nařízen podle vykonatelného rozhodnutí téhož soudu ze dne 30. 9. 1998, sp. zn. 25 C 309/97, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 8.528, 40 Kč s příslušenstvím a nákladů řízení.

Podáním, datovaným 13. 10. 2000, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 16. 10. 2000 (ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 a 2 o. s. ř.), označeným jako „odvolání\", které je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) dovoláním, povinná (nezastoupena advokátem) napadla usnesení odvolacího soudu a domáhala se opětovného projednání věci.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno; v přípisech ze dne 22. 3. 2001 a ze dne 26. 6. 2001 oprávněný toliko navrhl částečné zastavení výkonu rozhodnutí s tím, že aby mohl vzít návrh zpět v plném rozsahu, zbývá uhradit náklady řízení.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001 - dále též jen „o. s. ř.).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí byt dovolatel zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání. Toto ustanovení zakotvuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením ze dne 19. 12. 2000, č. j. 125 E 1018/99-53, uložil soud prvního stupně povinné, aby si ve lhůtě patnácti dnů zvolila advokáta, a odstranila vady dovolání; současně ji poučil o povinném právním zastoupení dovolatele, o náležitostech dovolání, jakož i o tom, že nebudou-li ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky odstraněny, bude řízení zastaveno. Přestože toto usnesení bylo povinné doručeno do vlastních rukou dne 31. 1. 2001, dosud této výzvě nevyhověla.

Jak vyplývá z výše uvedeného, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. přes výzvu odstraněn. Nejvyšší soud proto podle § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání povinné zastavil.

Pokud jde o podání oprávněného, obsahující návrh na částečné zastavení výkonu rozhodnutí, bude na soudu prvního stupně, aby se tímto návrhem zabýval.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. s přihlédnutím k tomu, že oprávněnému v tomto stadiu řízení nevznikly náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo proti dovolatelce, nesoucí procesní zavinění na tom, že řízení muselo být zastaveno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. července 2001

JUDr. Věra Korecká, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru