Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 471/2018Usnesení NS ze dne 08.04.2020

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.471.2018.1
Dotčené předpisy

§ 107 o. s. ř.

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 471/2018-155

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D, v exekuční věci oprávněné AB 4 B. V., soukromé společnosti s ručením omezeným, se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, Nizozemské království, identifikační číslo osoby 34186049, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova č. 74/2, proti povinnému J. P., narozenému XY, zemřelému dne 22. prosince 2017, posledně bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2864/2015, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. září 2016, č. j. 12 Co 291/2016-74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

1. Shora označené rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. května 2016, č. j. 14 EXE 2864/2015-43, kterým byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce, napadl povinný dne 31. 10. 2016 dovoláním.

2. Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1, věty první, ve spojení s ustanovením § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), vyplývá, že za dovolacího řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.

3. Ztratí-li účastník po zahájení dovolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo dovolací řízení skončeno, posoudí dovolací soud podle povahy věci, zda v dovolacím řízení může pokračovat. Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, dovolací soud dovolací řízení zastaví (§ 107 odst. 1, věta první, a odst. 5, věta první, ve spojení s § 243b o. s. ř.).

4. Ze spisu se podává, že povinný po zahájení dovolacího řízení (31. 10. 2016) dne 22. prosince 2017 zemřel. Podle usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. března 2020, č. j. 32 D 40/2018-285, bylo řízení o pozůstalosti v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno bez určení dědice a majetek nepatrné hodnoty byl vydán České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení nabylo právní moci dne 27. března 2020.

5. Protože dovolatel zemřel a nemá procesního nástupce ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř., nezbylo soudu, než dovolací řízení podle ustanovení § 107 odst. 5, věty první, ve spojení s ustanovením § 243b o. s. ř. zastavit.

6. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

7. Se zřetelem k výsledku dovolacího řízení se dovolací soud nezabýval návrhem povinného na odklad vykonatelnosti napadeného usnesení odvolacího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 4. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru