Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 452/2020Usnesení NS ze dne 31.03.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.452.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 452/2020-192

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného P. R., narozeného dne XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Martinem Soukupem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Římská č. 2575/31, proti povinnému P. G., narozenému dne XY, bytem v XY, pro 416 141 Kč s příslušenstvím, o rozvrh rozdělované podstaty, vedené u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Komínkové, Exekutorský úřad Vyškov, pod sp. zn. 114 EX 752/14, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2019, č. j. 20 Co 252/2018-175, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 26. 11. 2019, č. j. 20 Co 252/2018-175, zrušil usnesení soudní exekutorky Mgr. Zuzany Komínkové (pověřeného exekutorského kandidáta Mgr. Jiřího Kachlíka), Exekutorský úřad Vyškov, ze dne 27. 8. 2019, č. j. 114 EX 752/14-166, a věc vrátil soudní exekutorce k dalšímu řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním.

Nejvyšší soud České republiky dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“

Podle § 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř. není dovolání podle § 237 přípustné proti rozhodnutím, kterými odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci dovolání oprávněného směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně [zde rozhodnutí soudní exekutorky, srov. § 55b odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „ex. řád“] a věc vrátil soudu prvního stupně (zde soudní exekutorce) k dalšímu řízení, není dovolání oprávněného přípustné [§ 238 odst. 1 písm. k) o. s. ř.]. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud dovolání oprávněného podle § 234c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Na přípustnost dovolání nelze důvodně usuzovat ani z chybného poučení o dovolání uvedeného v písemném vyhotovení usnesení odvolacího soudu (ve kterém je uvedeno, že proti tomuto rozhodnutí je přípustné dovolání, které je možno podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím soudu prvního stupně k Nejvyššímu soudu za podmínek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř.). Nesprávné poučení odvolacího soudu o dovolání může mít - jak vyplývá z ustanovení § 240 odst. 3 o. s. ř. - význam jen tehdy, spočívalo-li v uvedení delší než zákonné lhůty k podání tohoto mimořádného opravného prostředku nebo poskytlo-li účastníkům v rozporu se zákonem informaci, že dovolání není přípustné; v uvedených případech, jakož i tehdy, neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, lze podat dovolání buď ve lhůtě, která byla v poučení uvedena v delším trvání než dva měsíce od doručení rozhodnutí (v prvním z uvedených případů), nebo do tří měsíců od doručení (ve zbývajících případech). Nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné, nezakládá samo o sobě přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, není-li založena podle hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až 238a o. s. ř. (srov. rovněž např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. 23 Cdo 2113/2018, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1633/2018).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího, popřípadě bude o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. ex. řádu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru