Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4331/2017Usnesení NS ze dne 24.04.2018

HeslaZastavení exekuce
Zastavení řízení
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.4331.2017.1
Dotčené předpisy

§ 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2558/18 ze dne 25.09.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4331/2017-232

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného I. J., zastoupeného JUDr. Jaroslavou Šafránkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Lublaňská 673/24, proti povinnému T. B., zastoupenému JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, pro 10 000 Kč s příslušenstvím a pro vymožení nepeněžitého plnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 66 EXE 3267/2013, o dovolání oprávněného i povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2017, č. j. 39 Co 327/2016-172, takto:

I. Dovolání oprávněného i dovolání povinného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V projednávané věci je exekučním titulem rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2011, č. j. 37 C 21/2009-130, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 4. 2013, č. j. 3 Co 67/2012-177. Městský soud v Praze rozhodl, že žalovaný T. B. je povinen do 15 dnů od právní moci doručit žalobci I. J. vlastnoručně podepsaný dopis tohoto znění: „Vážený pane inženýre, hluboce se Vám omlouvám za to, že jako uživatel internetové stránky zřízené na webové adrese http://apollon.holding.sweb.cz/ jsem neoprávněně na této stránce umístil Vaši fotografii spolu s tímto textem: Riziko podstoupené bankami, které půjčují miliardy firmám za nimiž jsou lidé jako K. či J., tedy osoby, které se dle našeho přesvědčení podílely na organizaci činu ve stádiu přípravy pokusu o vraždu je obrovské. Tato fotografie byla použita bez našeho souhlasu a vědomí a uvedený text je nepravdivý a hrubě urážlivý. Svého jednání lituji. T. B.“.

Nalézací soud též rozhodl, že žalovaný je dále povinen do 15 dnů od právní moci na své náklady a po dobu jednoho roku uveřejnit v inzertní sekci internetového portálu www.seznam.cz omluvu následujícího znění: „Omlouvám se tímto panu J. za to, že jako uživatel internetové stránky zřízené na webové adrese http://apollon.holding.sweb.cz/ jsem neoprávněně na této stránce umístil Vaši fotografii spolu s tímto textem: Riziko podstoupené bankami, které půjčují miliardy firmám za nimiž jsou lidé jako K. či J., tedy osoby, které se dle našeho přesvědčení podílely na organizaci činu ve stádiu přípravy pokusu o vraždu je obrovské. Tato fotografie byla použita bez jeho souhlasu a vědomí a uvedený text je nepravdivý a hrubě urážlivý. Svého jednání lituji. T. B.“.

Nalézací soud současně rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit jako finanční satisfakci žalobci 10 000 Kč, žalobu o zaplacení dalších 90 000 Kč zamítl a žalovanému uložil zaplatit žalobci náklady řízení 38 520 Kč. Vrchní soud v Praze k odvolání žalovaného rozsudek městského soudu ve všech napadených výrocích potvrdil a žalovanému uložil zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 30 976 Kč.

Pověřením soudního exekutora ze dne 14. 10. 2013, č. j. 66 EXE 3267/2013-18, a ze dne 5. 3. 2015, č. j. 66 EXE 3267/2013-46, Obvodní soud pro Prahu 4 pověřil provedením exekuce soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5.

Obvodní soud usnesením ze dne 30. 5. 2016, č. j. 66 EXE 3267/2013-98, zamítl návrh povinného na částečné zastavení exekuce. Uvedl, že text omluvy zaslaný oprávněnému dne 3. 7. 2013 neodpovídá znění dle exekučního titulu. Text obsahuje navíc čárku mezi slovy firmám a za (byť gramaticky správně) a dále není příslušný text odlišen kursivou. Tyto nedostatky nepovažoval soud za podstatné na rozdíl od dalšího pochybení, kdy namísto slova podstoupené je uvedeno postoupené. Ačkoliv povinný tvrdil, že jde o písařskou chybu, tato chyba nebyla opravena. Soud tedy uzavřel, že uložená povinnost nebyla splněna, přitom se již nezabýval tím, zda byla skutečně doručena omluva tohoto znění či jen prázdný papír, jak tvrdil oprávněný. Soud rovněž uzavřel, že exekuční titul je vykonatelný i v té části, v níž povinnému ukládá povinnost uveřejnit omluvu v inzertní sekci internetového portálu www.seznam.cz. Žádná taková sekce sice dle zjištění soudu neexistuje, avšak omluvu lze uveřejnit na některém z řady inzertních serverů provozovaných stejnou společností, a to přesto, že exekuční titul žádný konkrétní internetový server výslovně neuvádí.

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozhodnutím usnesení obvodního soudu ve výroku o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce k vymožení povinnosti doručit oprávněnému vlastnoručně podepsaný dopis stanoveného znění zrušil a řízení v této části zastavil (výrok I.). Odvolací soud dále usnesení obvodního soudu ve výroku o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce k vymožení povinnosti uveřejnit v inzertní sekci internetového portálu www.seznam.cz omluvu stanoveného znění změnil tak, že se exekuce v této části zastavuje (výrok II.). Žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení o částečném zastavení exekuce před soudy obou stupňů (výrok III.). Rozhodl rovněž, že soudní exekutor nemá právo na náhradu nákladů výrokem II. částečně zastavené exekuce (výrok IV.). Městský soud uvedl, že v odvolacím řízení došlo ke změně skutkového stavu v tom směru, že oprávněný dne 14. 11. 2016 převzal nově zaslanou omluvu povinného. Protože oprávněný navrhl exekuci částečně zastavit, odvolací soud se zabýval otázkou, zda je k tomu dán důvod podle § 268 o. s. ř. Dospěl k závěru, že exekuci již nelze zastavit, neboť exekuce jejím provedením zanikla. Proto rozhodl tak, že usnesení v napadeném rozsahu zrušil a řízení o návrhu na zastavení exekuce zastavil (odkázal přitom na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 2421/2004, sp. zn. 20 Cdo 1886/2005 a sp. zn. 26 Cdo 1663/2015). Pokud jde o omluvu, která měla být uveřejněna v inzertní sekci internetového portálu www.seznam.cz, vyšel odvolací soud ze zjištění, že na serverech provozovaných společností neexistuje úsek nazvaný přímo inzertní sekce, a že omluvu je možno zveřejnit formou banneru či PR článku. Uzavřel tedy, že neexistuje-li v titulu označená sekce na daném portálu, nelze exekuční titul v této části vykonat. Po povinném nelze žádat uveřejnění omluvy jinde, než mu bylo uloženo titulem. Proto také v uvedeném rozsahu usnesení soudu prvního stupně změnil a exekuci zastavil.

Oprávněný napadl dovoláním usnesení odvolacího soudu ve výrocích II., III. a IV. Namítá, že při řešení otázky materiální vykonatelnosti exekučního titulu se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, dle níž splnění podmínky materiální vykonatelnosti lze dovodit i výkladem s přihlédnutím k povaze uložené povinnosti či ke způsobu exekuce a nikoli jenom z výroku vykonávaného rozhodnutí (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 20 Cdo 1214/2007). Pokud vyslovené závěry podle mínění dovolacího soudu nedopadají na souzenou věc, pak má za to, že napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky procesního práva, která v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud vyřešena nebyla. Je to otázka, „zda je (materiálně) vykonatelné soudní rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost uveřejnit omluvu v inzertní sekci internetového portálu za situace, kdy internetový portál sice nemá zřízenu sekci s formálním názvem „inzertní sekce“, avšak na internetovém portálu jako takovém lze omluvu uveřejnit formou jiné placené inzerce, např. prostřednictvím banneru či PR článku.“ Za významné považuje, že obchodní ředitel společnosti Seznam.cz, a. s. ve svém dopise potvrdil, že společnost provozuje řadu inzertních serverů, v rámci kterých je možno inzerci uveřejňovat, a to v závislosti na požadavcích klientů. Stejně tak je možné omluvu uveřejnit formou bannerů či PR článku. Právní názor odvolacího soudu o materiální nevykonatelnosti exekučního titulu proto není správný. Uvedl, že sousloví „inzertní sekce“ nemá označovat a neoznačuje lokaci, „kdy“ (správně patrně „kde“) by měla být omluva uveřejněna, ale způsob jejího uveřejnění, tzn. že jde o uveřejnění za úplatu. Tomu ostatně odpovídá obecně vnímaný význam slova „inzertní“. Ze strany odvolacího soudu se jedná o přepjatý formalismus, kterého se dopustil při právním hodnocení věci. Navrhl, aby dovolací soud zrušil napadené usnesení odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu ve výrocích I. a III. Namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nesouhlasí s tím, že odvolací soud zastavil řízení z důvodu splnění vymáhané povinnosti (nově zaslanou omluvou) až po výzvě soudního exekutora ke splnění. Přípustnost dovolání spojuje s dosud neřešenou otázkou, „zda lze splnit povinnost uloženou exekučním titulem i s mírnou odchylkou (překlepem) textace omluvy, když tím nebyl narušen text omluvy ani jeho vyznění a nejednalo se o úmyslnou písařskou chybu.“ Podle odvolacího soudu takový překlep způsobuje nesplnění uložené povinnosti, neboť omluva zaslaná dopisem 3. 7. 2013 tak není omluvou vyžadovanou exekučním titulem. Povinný však trvá na tom, že exekuci je třeba zastavit pro splnění vymáhané povinnosti podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. Povinný chtěl oprávněnému vlastnoručně podepsaný dopis osobně předat na jeho adrese na Slovensku, kde se však oprávněný zjevně nezdržuje a nezdržoval (dopis převzala B. O. v jeho zastoupení), proto doručil dopis prostřednictvím poštovních služeb. Omluva tedy byla dne 3. 7. 2013 zaslána oprávněnému na adresu uvedenou v hlavičce obou zmíněných rozsudků. V případě omluvy doručené oprávněnému dne 14. 11. 2016, se jednalo o opětovnou omluvu. Navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu v napadeném rozsahu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Povinný dále ve vyjádření k dovolání oprávněného uvedl, že již od začátku tvrdil, že povinnost uveřejnit v inzertní sekci internetového portálu www.seznam.cz omluvu nelze vykonat, protože je neurčitá. Na stránkách www.seznam.cz není inzertní sekce. I obchodní ředitel společnosti Seznam.cz, a. s., která tyto stránky provozuje, sdělil, že taková sekce neexistuje, že však provozují několik inzertních serverů, žádný však přímo na doméně www.seznam.cz. Není proto zřejmé, kde přesně by měl povinný omluvu umístnit. Povinný dále poukázal na to, že servery si kladou své podmínky pro zveřejnění textu, např. některé nepovolují zobrazení jiné URL adresy nebo odkazu na internetové stránky v textu. Má za to, že omluva formou banneru či PR článku, jak byla oprávněným navrhována, by nesplnila požadavek exekučního titulu, omluva by nebyla zobrazena neustále a i její umístění by se neustále měnilo. V banneru lze zobrazovat jen texty daleko menšího rozsahu. Navrhuje odmítnutí či zamítnutí dovolání oprávněného.

Nejvyšší soud dovolání účastníků projednal a rozhodl o nich podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Dovolání oprávněného není přípustné.

Oprávněný nesouhlasí se závěrem soudů o materiální nevykonatelnosti exekučního titulu ve vztahu k povinnosti uveřejnit po dobu jednoho roku v inzertní sekci internetového portálu www.seznam.cz omluvu stanoveného znění. Prosazuje, že obsah povinnosti lze výkladem dovodit. Podle dovolacího soudu však exekuční titul v projednávané věci zcela přesně popisuje, jakým způsobem se má povinný oprávněnému omluvit. Výrok soudu stanoví konkrétní text omluvy včetně toho, že povinný má tuto omluvu uveřejnit na své náklady a po dobu jednoho roku v inzertní sekci internetového portálu www.seznam.cz. Tímto způsobem je přesně vymezeno, kde má být omluva uveřejněna. I dovolací soud má za to, že o konkrétním obsahu uložené povinnosti v projednávané věci nevznikají pochybnosti. Takto formulovaná povinnost tedy nemá zapotřebí dalšího výkladu, jak požaduje oprávněný. Jestliže však bylo následně zjištěno, že žádná inzertní sekce uvedeného portálu neexistuje, nelze exekuční titul v této části vykonat. Na tom nic nezmění ani možnost uveřejnit omluvu na jiném z řady existujících inzertních serverů, případně formou banneru či PR článku. Po povinném skutečně nelze požadovat plnění jiné než to, jež bylo uloženo exekučním titulem. Bylo na žalobci, aby si při formulaci žalobního nároku náležitě ověřil, kde lze inzerci tohoto typu uveřejnit, a předešel tak nastalé situaci. Nejvyšší soud uzavírá, že odvolací soud se v projednávané věci od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 20 Cdo 965/2003) neodchýlil a postupoval správně, pokud návrhu povinného vyhověl.

Protože dovoláním napadené rozhodnutí je v souladu s judikatorní praxí, Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věty první o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

K dovolání povinného nutno uvést, že odvolací soud napadeným rozhodnutím nevyhověl návrhu povinného na zastavení exekuce, ale na základě jím nově zaslaného omluvného dopisu zrušil výrok soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu povinného na zastavení exekuce a zastavil řízení o zastavení exekuce pro nedostatek podmínky řízení (probíhající exekuční řízení). Takovým rozhodnutím objektivně vzato nebyla povinnému způsobena žádná újma na jeho právech, která by byla odstranitelná tím, že by dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil (exekuce v této části nemůže být vedena, uložená povinnost byla splněna). Proto povinný není (subjektivně) oprávněn k podání dovolání proti tomuto rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročník 1998). Nejvyšší soud tedy jeho dovolání odmítl (§ 243f odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2018

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru