Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4135/2008Usnesení NS ze dne 24.02.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.4135.2008.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4135/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Jiřího Zrůsta ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné K. P., zastoupené advokátkou, proti povinné D. H., pro 25.000,- Kč s příslušenstvím, srážkami z příjmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 32 E 1713/2006, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 9. 2007, č.j. 30 Co 313/2007-25, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím městský soud potvrdil usnesení ze dne 3. 11. 2006, č.j. 32 E 1713/2006-9, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 nařídil podle rozsudku Okresního soudu v Lounech ze dne 18. 8. 2003, sp.zn. 9 C 850/2003, k uspokojení pohledávky 25.000,- Kč s 26 % úroky od 1. 11. 1997 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 3.075,- Kč a pro náklady návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí ve výši 8.086,25 Kč výkon rozhodnutí srážkami z nemocenských dávek, které přísluší povinné od Č. s. s. z. v P.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu – obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) – doručen povinné prostřednictvím pošty 4. 2. 2008 (§ 50c odst. 4, § 57 odst. 2, věta druhá, o.s.ř.). Dovolání odevzdala povinná k doručení soudu prvního stupně poště J. dne 22. 4. 2008 .

Posledním dnem lhůty, v níž mohla povinná dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byl pátek 4. 4. 2008; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání – aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) – jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru