Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 4115/2013Usnesení NS ze dne 18.12.2013

HeslaExekuce
Lhůty
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.4115.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 4115/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v exekuční věci oprávněné Městské části Praha 6, se sídlem úřadu v Praze 6, Čsl. armády 23, zastoupené JUDr. Jiřím Linke, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 791/39, proti povinným 1/ L. D., 2/ J. D., pro 97951,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 19246/2004, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2013, č. j. 14 Co 302/2013-42, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 29. 11. 2012, č. j. 061 Ex 1457/04-106, jímž soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad pro Prahu 10, určil (výslednou) cenu blíže specifikovaných nemovitostí ve vlastnictví povinných. Rozhodnutí odvolacího soudu napadli oba povinní dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání je opožděné.

Rozhodnutí odvolacího soudu bylo postupem podle § 50 odst. 1 o. s. ř. doručeno povinnému 1/ i 2/ vhozením do schránky dne 8. 8. 2013 (srov. čl. 48 versa soudního spisu). Ve smyslu § 57 odst. 2 o. s. ř. poslední den lhůty k podání dovolání připadl na úterý 8. 10. 2013. Bylo-li dovolání předáno k poštovní přepravě 14. 10. 2013 (srov. čl. 128 exekutorského spisu), stalo se tak zjevně po marném uplynutí dovolací lhůty (§ 240 odst. 1 o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto pozdě podané dovolání odmítl (§ 243c odst. 3 věta první o. s. ř. ve spojení s § 218a o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru