Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 410/2020Usnesení NS ze dne 10.03.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.410.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 410/2020-239

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Choagro spol. s r. o. se sídlem ve Zbirohu, Sládkova č. 219, identifikační číslo osoby 25209914, proti povinné České republice – Ministerstvu pro místní rozvoj se sídlem v Praze 1, Staroměstské náměstí č. 932/6, identifikační číslo osoby 66002222, pro 1 276 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 1233/2018, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. března 2019, č. j. 20 Co 36/2019-112, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. 11. 2018, č. j. 48 EXE 1233/2018-73, ve spojení s usnesením ze dne 5. 12. 2018, č. j. 48 EXE 1233/2018-82, co do výroku, kterým soud prvního stupně zastavil exekuci ohledně částky 15 150,65 Kč na úroku z prodlení, a dále jej změnil tak, že mimo uvedenou částku se exekuce, vedená na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. 6. 2018, č. j. 48 EXE 1233/2018-2, soudním exekutorem Mgr. Petrem Mickou, Exekutorský úřad Rokycany, pod sp. zn. 168 EX 2188/18, nezastavuje.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dne 14. 6. 2019 dovolání, ve kterém navrhla, aby dovolací soud změnil napadené usnesení tak, že exekuce vedená na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. 6. 2018, sp. zn. 48 EXE 1233/2018, se zastavuje, popřípadě aby napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. V dovolání rovněž navrhla odklad vykonatelnosti napadaného rozhodnutí.

Městský soud v Praze následně svým usnesením ze dne 9. 12. 2019, č. j. 20 Co 338/2019-222, změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 8. 2019, č. j. 48 EXE 1233/2018-198, tak, že se exekuce vedená na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 8. 6. 2018, č. j. 48 EXE 1233/2018-26, soudním exekutorem Mgr. Petrem Mickou, Exekutorský úřad Rokycany, pod sp. zn. 168 EX 2188/18, zastavuje z důvodu, že oprávněná v průběhu odvolacího řízení vzala svůj exekuční návrh v předmětné věci zpět a odvolací soud toto podání posoudil jako návrh na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu. Toto usnesení nabylo ve výroku o zastavení exekuce právní moci dne 29. 12. 2019.

Povinná podáním ze dne 27. 1. 2020 sdělila, že na podaném dovolání trvá.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen „o. s. ř.“.

Za shora popsaného stavu věci dospěl dovolací soud k závěru, že dovolání není přípustné, neboť se stalo v důsledku okolností po vydání rozhodnutí odvolacího soudu bezpředmětným (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. 29 Cdo 4808/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4452/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1223/99).

V projednávané věci plyne bezpředmětnost dovolání (srov. rovněž např. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1541/2017, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. 20 Cdo 2469/2016) z toho, že i kdyby je dovolací soud připustil, meritorně jej přezkoumal a případně mu i vyhověl (dle návrhu dovolatelky změnou rozhodnutí odvolacího soudu a zastavení exekuce, popřípadě zrušením rozhodnutí odvolacího soudu), nemohly by se výsledky dovolacího řízení žádným způsobem projevit v řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 25. 6. 2018, neboť exekuce byla v projednávané věci zastavena a rozhodnutí o zastavení exekuce nabylo právní moci dne 17. 10. 2019.

Jde-li o důvody, pro které dovolatelka trvá na projednání dovolání, dovolací soud zdůrazňuje, že exekuce byla v projednávané věci pravomocně zastavena, a tato skutečnost sama o sobě znamená, že dovolací soud i pro případ meritorního projednání jejího dovolání a pro případ, že by dovolatelce vyhověl, nemá prostor ke zrušení a vrácení napadeného usnesení k novému rozhodnutí, natož k zastavení exekuce dle návrhu navrhovatelky, když exekuce již byla pravomocně zastavena.

Nejvyšší soud proto dovolání dovolatelky v souladu s ustanovením § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Dovolatelka současně navrhla odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, dospěl k závěru, že jsou-li splněny důvody pro odmítnutí dovolání či pro zastavení dovolacího řízení (§ 243c o. s. ř.), není „projednatelný“ ani návrh na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soud, protože jde o návrh akcesorický. S ohledem na to se tedy Nejvyšší soud návrhem na odklad vykonatelnosti nezabýval.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 3. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru