Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 405/2020Usnesení NS ze dne 07.04.2020

HeslaPoplatky soudní
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.405.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1,3,7 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 405/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a. s., se sídlem v Chomutově, Křižíkova 1098/6, identifikační číslo osoby 27341313, proti povinnému M. F., narozenému XY, bytem v XY, pro 65 728 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Jiřího Bulvase, Exekutorský úřad Praha 1, pod sp. zn. 146 EX 1085/16, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. května 2019, č. j. 84 Co 144/2019-124, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Ve shora označené věci byl dovolatel usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2019, sp. zn. 20 Cdo 3773/2019, vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 5. 2019, č. j. 84 Co 144/2019-124, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do patnácti dnů od doručení výzvy.

Dovolatel podáním ze dne 20. 11. 2019 požádal o osvobození od soudního poplatku z dovolání; jeho žádost pověřený soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, usnesením ze dne 10. 1. 2020, č. j. 146 EX 1085/16-184, zamítl, neboť dovolatel mu ve stanovené lhůtě nepředložil prohlášení o svých majetkových poměrech.

Protože dovolatel ani po následné výzvě (provedené usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2020, sp. zn. 20 Cdo 405/2020) požadovaný soudní poplatek v dodatečně určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje se zřetelem k tomu, že o takovém procesním následku byl povinný ve shora specifikovaných výzvách poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. 4. 2020

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru