Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3920/2020Usnesení NS ze dne 05.01.2021

HeslaExekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.3920.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 267 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3920/2020-118

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., ve věci žalobkyně Optimal Investment Solutions, s. r. o., se sídlem v Praze 5, Nádražní č. 344/23, Smíchov, identifikační číslo osoby 05214858, zastoupené JUDr. Radimem Chalupou, Ph.D., advokátem se sídlem v Drnovicích č. 169, proti žalovanému J. Z., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Martinem Brudným, advokátem se sídlem v Ostravě, Poděbradova č. 1243/7, o vyloučení věci z exekuce, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. června 2020, č. j. 15 Co 428/2019-91, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Ostravě potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí ze dne 19. srpna 2019, č. j. 17 C 14/2019-64, kterým byla zamítnuta žaloba žalobkyně, aby byl pozemek p. č. XY, zapsaný na LV XY pro obec XY a kat. úz. XY vyloučen z exekuce vedené pod sp. zn. 201 EX 03503/18 u soudního exekutora Mgr. Pavla Struminského. Dospěl ke stejnému závěru jako soud prvního stupně, že žalobkyně není aktivně legitimována k podání vylučovací žaloby, neboť ji nesvědčí žádné hmotné právo k předmětnému pozemku, které by podle § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, – dále též jen „o. s. ř.“ bránilo provedení exekuce. Tvrzení žalobkyně, že předběžným opatřením bylo povinnému v exekuci P. zakázáno nakládat s pozemkem, nelze považovat za právo hmotné.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, v němž vymezuje jako otázku dosud dovolacím soudem neřešenou, zda právo nepřipouštějící exekuci podle ustanovení § 267 o. s. ř. musí být vždy právem hmotným, konkrétně zda je takovým právem právo třetí osoby (zde žalobkyně) založené předběžným opatřením nařizujícím vlastníkovi pozemku (v exekuci povinnému) s tímto nenakládat, tedy právo procesní. Dále namítá, že rozsudek odvolacího soudu je v rozporu s judikaturou dovolacího soudu, neboť jeho odůvodnění je nepřezkoumatelné.

Nejvyšší soud dovolání projednal a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné, neboť v otázce vymezené dovolatelkou k přezkumu je napadené rozhodnutí v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 20 Cdo 1411/2011 dovodil, že smyslem žaloby podle § 267 odst. 1 o. s. ř. je poskytnout právní ochranu osobám, které mají k majetku, jenž byl postižen nařízením výkonu rozhodnutí, taková práva, která nepřipouštějí, aby nařízený výkon také byl proveden a aby se tedy nařízením výkonu rozhodnutí postižený majetek stal zdrojem pro uspokojení oprávněného, dalšího oprávněného nebo jiného věřitele povinného. Aktivně věcně legitimována k podání žaloby je třetí osoba (osoba rozdílná od oprávněného a povinného), jejíž věc, právo nebo jiná majetková hodnota byla postižena nařízením výkonu rozhodnutí, ačkoliv k ní má takové právo (hmotněprávní vztah), které výkon rozhodnutí nepřipouští. Dovolací soud nemá důvod se od závěru, že žalobce ve věci podle § 267 o. s. ř., aby byl úspěšný, musí tvrdit a prokazovat, že mu svědčí takové hmotné právo, které nepřipouští výkon rozhodnutí (exekuci) a nikoliv jak tvrdí dovolatelka i právo procesní.

Uvádí-li dovolatelka dále, že odůvodnění rozsudku odvolacího soudu je nepřezkoumatelné, není tato námitka případné vady řízení relevantní, neboť podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pro vady řízení, jen pokud je dovolání přípustné.

Odvolací soud postupoval zcela v souladu s výše uvedenou rozhodovací praxí dovolacího soudu. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 1. 2021

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru